Казімірская Таццяна Анатольеўна

Кантактная інфармацыя:
кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова»,
вул. Касманаўтаў, 1, к. 247, 212022  г. Магілеў, Рэспубліка Беларусь
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Нарадзілася 5.07.1963 г. у г. Магілёве.
Скончыла філал. фак-т МДПІ імя А. А. Куляшова па спец. «беларуская мова і літаратура» (1984), аспірантуру МДУ імя А. А. Куляшова (пры кафедры беларускай мовы) па спец. «беларуская мова» (1999).
Тэма кандыдацкай дысертацыі «Падтэкст і яго стылістычныя функцыі ў п'есах А. Макаёнка» (навук. кіраўнік — кандыдат філал. навук праф. М. В. Абабурка).
Працавала выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры ў Горацкім пед. вучылішчы Магілёўскай вобл. (1984–1989).
Асістэнт (1989), старшы выкладчык (2006) кафедры беларускай мовы МДУ імя А. А. Куляшова.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Навук.-даслед. спецыялізацыя — лінгвістыка тэксту (мова беларускай мастацкай літаратуры).
Навук.-дыдакт. спецыялізацыя — сучасная беларуская мова, методыка выкладання беларускай мовы, лінгвістычны аналіз мастацкага тэксту.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 • Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры // Абабурка М. В., Казімірская Т. А., Саўчанка В. М., Тарасенка Т. І. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. — 248 с. — С. 59–98.
 • Кантрольныя тэматычныя тэсты па беларускай мове для слухачоў ФДПП. — Магілёў, 2007. Сааўт.: А. М. Дзячэня.
 • Рыторыка: асноўныя паняцці і практыкаванні: метадычныя рэкамендацыі. — Магілёў: УА «Мду імя А. А. Куляшова», 2009. — 48 с.
 • Казімірская, Т. А. Педагагічная практыка : метадычныя рэкамендацыі / Т. А. Казіміркая. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — 52 с.
 • Шаршнёва, В. М. Сучасная беларуская літаратурная мова: фанетыка: арфаэпія: графіка: арфаграфія: лексікалогія: фразеалогія: парэміялогія : практыкум / В. М. Шаршнёва, Т. А. Казімірская. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — 96 с.
 • Казімірская, Т. А. Слоўнік рытарычных тэрмінаў / Т. А. Казімірская. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2012. — 32 с.
 • Казімірская, Т. А. Рыторыка: зборнік тэстаў / Т. А. Казімірская. — Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. — 48 с.
 • Казімірская Т. А. Падтэкст як імпліцытнае выражэнне думкі (На матэрыяле п’ес А.Макаёнка). Материалы исследований молодых учёных и студентов. Составитель проф. Мащенко М. В. Могилев, 1997. С. 56–59.
 • Казімірская Т. А. Тыпалогія апавядальна дыялагічнага маўлення ў творах Якуба Коласа, Максіма Гарэцкага, Андрэя Макаёнка. Каласавіны. Матэрыялы навуковай канферэнцыі. Складальнік Далідовіч М. Н. Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа. — Мінск, 1998. С. 159–161.
 • Казімірская Т. А. Уласны назоўнік як сродак выражэння падтэксту. (На матэрыяле п’ес А.Макаёнка). Актуальные проблемы исследования языка и речи. Материалы международной научной конференции молодых учёных. В 3-х ч. Ч. III. Мінск, 1998. С. 120–122. (Адказны рэдактар Гурская Ю. А.).
 • Казімірская Т. А. Падтэкст і яго роля ў мастацкім перакладзе. Валентностная грамматика в структурном и коммуникативном аспекте и её выразительные возможности в языке и речи. Тезисы докладов научной конференции 14–15 октября 1998 г., ч. ІІ. МГУ им. А. А. Кулешова. Могилёв, 1998. С. 54–55. Редакционная коллегия: Т. Г. Михальчук, Л. И. Шаповалова, В. Б. Сузанович, И. Н. Лапицкая.
 • Казімірская Т. А. Пытанне як спосаб стварэння падтэксту ў дыялагічнай мове. (На матэрыяле камедый А.Макаёнка. Материалы исследований молодых учёных, аспирантов, соискателей и студентов. Сборник научных трудов. Под ред. Кандидата пед.наук, доцента Е. А. Носовой. — Могилёв, 1999. С. 124–126.
 • Казімірская Т. А. Алюзія як сродак выражэння імпліцыту (на матэрыяле п'ес А. Макаёнка). Славянские языки: Системно-описательный и социокультурный аспекты исследования. Материалы республиканской научно-методической конференции 12–13 ноября 2003 г. Брест, 2004. С. 158–161.
 • Казімірская Т. А. Семантыка некаторых слоў як сродак стварэння імпліцыту (на матэрыяле твораў А. Макаёнка). Надзённыя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П. У. Сцяцко). Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі 11 сакавіка 2005 года г. Гродна, 2005. С. 324–326.
 • Абабурка М. В., Казімірская Т. А., Саўчанка В. М., Тарасенка Т. І. Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры. — Мг: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. — 248 с. С. 59–98.
 • Дзячэня А. А., Казімірская Т. А.«Кантрольныя тэматычныя тэсты па беларускай мове» для слухачоў ФДПП. Магілёў, 2007.
 • Казімірская, Т. А. Пра падтэкст у творах А. Макаёнка / Т. А. Казімірская // VІІІ Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу, 18 мая 2007 г.: [Зборнік навуковых артыкулаў]: У 2 ч. Ч. 2 / Рэдкал.: А. А. Станкевіч і інш. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. — С. 48–51.
 • Казімірская, Т. А. Роля падтэксту ў трагікамедыі А. Макаёнка «Трыбунал» / Т. А. Казімірская // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнццыі (Магілёў, 24 красавіка 2009 г.) — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — С. 27–29.
 • Казімірская, Т. А. Фразеалагізмы як эфектыўны сродак імпліцытнага плану выражэння ў трагікамедыі А.Макаёнка «Трыбунал» / Т.А.Казімірская // Беларуская фразеалогія і еўрапейскі моўны кантэкст: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Брэст, 17–18 сакавіка 2009 г.) — Брэст: Альтернатива, 2009. — С. 58–62.
 • Казімірская, Т. А. Роля няпоўных кантэкстуальных сказаў у выражэнні падтэксту (на матэрыяле трагікамедыі А.Макаёнка «Трыбунал») / Т. А. Казімірская // Шамякінскія чытанні «Пісьменнік – Асоба – Час»: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнццыі. (Мазыр, 20–21 кастрычніка 2011 г.) — Мазыр УА «МДПУ імя І. П. Шамякіна», 2011. — С. 208–210.
 • Казімірская, Т. А. Лексічныя і фразеалагічныя сродкі выражэння падтэксту ў трагікамедыі А. Макаёнка «Трыбунал» / Т. А. Казімірская // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя А. Гуманітарныя навукі. 2012. — № 10. — С. 123–126.
 • Казімірская, Т. А. Формы выражэння суб’ектыўнай ацэнкі як сродак стварэння падтэксту (на матэрыяле трагікамедыі А. Макаёнка «Трыбунал») / Т. А. Казімірская // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнарод. навук.-практ. канф. — Магілёў, 26–27 красавіка 2012 г. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2012. — С. 129–132.
 • Казімірская, Т. А. Падтэкст і яго функцыі ў мастацкім тэксце / Т. А. Казімірская // Куляшоўскія чытанні: мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24–25 красавіка 2014 г. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — С. 117–121.
 • Казімірская, Т. А. Функцыі падтэксту літаратурна-мастацкага твора / Т. А. Казімірская // Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін: зборнік навуковых артыклаў / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — С. 154–157.
 • Казімірская, Т. А. Падтэкставая інфармацыя ў дыялагічных структурах / Т. А. Казімірская // Актуальныя праблемы лінгвістыкі, лінгвастылістыкі і лінгвакультуралогіі: да 75-годдзя з дня нараджэння прафесара М. В. Абабуркі : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, 20 мая 2016 г., г. Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова / пад рэд. В. М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 67–69.
 • Казімірская Т. А. Падтэкст як жанрава-стылявая катэгорыя драматургічнага маўлення / Т. А. Казімірская // На зямлі адзіная ўдача — у вечным слове чалавекам быць [Тэкст] : зборнік матэрыялаў навукова-практычнай канферэнцыі «Пысінскія чытанні – 2016», прысвечанай памяці беларускага паэта і журналіста, заслужанага дзеяча культуры БССР, лаўрэата дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы Аляксея Васільевіча Пысіна (1920–1981) Магілёў, 22 сакавіка 2016 г. / Установа культуры «Магілёўская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна» ; [складальнік В. А. Чумакова ; рэдактар Ю. А. Касцюк ; адказны за выпуск І. У. Сарокіна]. — Магілёў : Магілёўская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна, 2016. — С. 36–37.

Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2020 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь