Шубадзёрава Ала Міхайлаўна

 

Кантактная інфармацыя:
кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова»,
вул. Касманаўтаў, 1, к. 247, 212022  г. Магілеў, Рэспубліка Беларусь
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Нарадзілася 11.09.1970 г. у г. Магілёве.
Скончыла з адзнакай філалагічны факультэт МДПІ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура» (1992), аспірантуру МДПІ імя А. А. Куляшова (пры кафедры беларускай мовы) па спецыяльнасці «Беларуская мова» (1996). Стажыравалася ў Варшаўскім універсітэце, Польшча (1999). Атрымала дыплом ІХ WSL Ін-та арыенталістыкі Варшаўскага ўн-та (1999).
Кандыдат філал. навук (1998), кандыдацкая дысертацыя «Каламбур у мове беларускай драматургіі» (навук. кіраўнік — кандыдат філал. навук праф. В. І. Рагаўцоў) абаронена ў Гомельскім дзярж. ун-це імя Ф. Скарыны.
Асістэнт (1992-1993), старшы выкладчык (1996), дацэнт (2004) кафедры беларускай мовы МДУ імя А. А. Куляшова.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Навук.-даслед. спецыялізацыя — лінгвістыка тэксту (мова беларускай мастацкай літаратуры) і інш.
Навук.-дыдакт. спецыялізацыя — сучасная беларуская мова.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 1. Слоўнік мікратапонімаў Магілёўшчыны. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. — 207 с. Сааўт.: С. В. Клімуць, В. І. Рагаўцоў, С. У. Шакура.
 2. Сінтаксіс тэксту: перыяд, складанае сінтаксічнае цэлае: метад. рэкамендацыі. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 32 с.
 3. Шубадзёрава, А. М. Каламбур у беларускай драматургіі : метадычныя рэкамендацыі /А. М. Шубадзёрава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — 56 с.
 4. Шубадзёрава, А. М. Сінтаксіс тэксту : перыяд, складанае сінтаксічнае цэлае : метадычныя рэкамендацыі /А. М. Шубадзёрава. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 32 с.
 5. Шубадзёрава, А. М. Чужое маўленне: сінтаксічны разбор: метад. рэкамендацыі /А. М. Шубадзёрава. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2010. — 32 с.
 6. Шубадзёрава, А. М. Сацыялінгвістыка : праблемы, метады : дапаможнік /А. М. Шубадзёрава. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — 60 с.
 7. Шубадзёрава, А. М. Сучасная беларуская літаратурная мова : пытанні і заданні : у 3 ч. — Ч. 3. Для самападрыхтоўкі студэнтаў 4–5 курсаў філалагічных спецыяльнасцей /А. М. Шубадзёрава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — 56 с.
 1. Шубадзёрава, А. М. Каламбур у мове беларускай драматургіі: Аўтарэф. дыс. канд. філал. навук: 10.02.01 / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. — Гомель, 1998. — 20 с.
 1. Шубадзёрава, А. М. Няўласна-простая мова ў прозе М. Гарэцкага / А. М. Шубадзёрава // Гарэцкія чытанні (17–19 лютага 1993 г.) : тэз. дакл. і паведам. / Рэдкал.: У. М. Ліўшыц (адк. рэд.) і інш.; Беларуская сельскагасп. акадэмія. — Горкі, 1993. — С. 134–137.
 2. Шубадзёрава, А. М., Тарасенка, Т. І. Выкарыстанне няўласна-аўтарскай мовы ў прозе М. Гарэцкага / А. М. Шубадзёрава, Т. І. Тарасенка //Гарэцкія чытанні (17–19 лютага 1993 г.) : тэз. дакл. і паведам. / Рэдкал.: У.М.Ліўшыц (адк. рэд.) і інш.; Беларуская сельскагасп. акадэмія. — Горкі, 1993. — С. 126–129.
 3. Шубадзёрава, А. М. Роля полісеміі ў стварэнні каламбураў (на матэрыяле беларускай драматургіі) / А. М. Шубадзёрава // Материалы исследований молодых учёных и аспирантов. / Под ред. М. В. Мащенко. — Могилев : МГПИ, 1995. — С. 99–103.
 4. Шубадзёрава, А. М. Каламбуры ў творах Максіма Гарэцкага / А. М. Шубадзёрава // Гарэцкія чытанні. Матэрыялы дакладаў і паведамленняў / Калектыў аўтараў. — Мінск : Аб'яднанне дзярж. літ-ных музеяў РБ, 1996. — С. 194–197.
 5. Шубадзёрава, А. М. Фразеалагізмы як сродак утварэння каламбураў / А. М. Шубадзёрава // Материалы международного научного семинара, посвящённого памяти О. В. Озаровского / Под ред. Михальчук Т. Г., Шапаваловой Л. И. — Могилев : МГПИ, 1996. — С. 59–60.
 6. Шубадзёрава, А. М. Паранамастычны каламбур як сродак стварэння сатыры і гумару ў п'есах беларускіх драматургаў / А. М. Шубадзёрава // Пісьменнік — мова — стыль. Тэзісы дакладах і паведамленняў міжнароднай навуковай канферэнцыі. / Адк. рэд. М. Р. Прыгодзіч. — Мінск : БДУ, 1996. — С. 154–157.
 7. Шубадзёрава, А. М. Каламбуры ў п'есах Кандрата Крапівы і спосабы іх утварэння / А. М. Шубадзёрава // Роднае слова. — 1996, № 3. — С. 53–60.
 8. Шубадзёрава, А. М. Аманімічны каламбур як сродак камічнага (на матэрыяле беларускай драматургіі) / А. М. Шубадзёрава // Материалы исследований молодых учёных, аспирантов, соискателей и студентов / Составитель М. В. Мащенко. — Могилёв : МГПИ, 1997. — С. 167–171.
 9. Шубадзёрава, А. М. Фальклорныя вытокі каламбура : (на матэрыяле беларускай драматургіі) / А. М. Шубадзёрава // Трэція навук. чытанні, прысвеч. С.Некрашэвічу : мат-лы навук. канф. / Рэдкал.: У. В. Анічэнка і інш.; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. — Гомель, 1997. — С. 109–111.
 10. Шубадзёрава, А. М. Структурна-функцыянальныя асаблівасці каламбураў у п'есах Я. Коласа / А. М. Шубадзёрава // Каласавіны : мат-лы навук. канф., прысвеч. 115-й гадавіне з дня нараджэння Я.Коласа (1997 г.) / Склад. М.Н.Далідовіч; Дзярж. літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа. — Мінск, 1998. — С. 158–159.
 11. Шубадзёрава, А. М., Рагаўцоў, В. І. Асаблівасці ўжывання каламбураў у творах беларускіх драматургаў другой паловы XX стагоддзя / А. М. Шубадзёрава, В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя : мат-лы Міжнарод. навук. канф. (22–24 кастрычніка 1997 г.) / Рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч, Л. І. Сямешка (адк. рэд-ры) і інш.; Беларускі дзярж. ун-т, [Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа] HAH Беларусі. — Мінск, 1998. — С. 260–263.
 12. Шубадзёрава, А. М., Рагаўцоў, В. І. Асаблівасці ўжывання каламбураў у беларускай драматургіі XVI першай паловы XX стагоддзя / А. М. Шубадзёрава, В. І. Рагаўцоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 1998. — № 1. — С. 87–94.
 13. Шубадзёрава, А. М.Каламбур у мове беларускай драматургіі : аўтарэф. дыс. … канд. філал. Навук : 10.02.01 / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. — Гомель, 1998. — 20 с.
 14. Шубадзёрава, А. М., Рагаўцоў, В. І. Каламбуры камбінаванай будовы : (на матэрыяле беларускай драматургіі) / А. М. Шубадзёрава // Актуальные проблемы исследования языка и речи : мат-лы Международ, науч. конф. [молодых ученых] (30–31 октября 2001 г.). В 2 ч. / Редкол.: Ю. А. Гурская (отв. ред.) и др.; Белорусский гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Мінск, 2001. — Ч. 2. — С. 39–41.
 15. Шубадзёрава, А. М. Мікратапонімы-кампазіты: (на матэрыяле «Анамастычнага слоўніка Магілёўшчыны» /А. М. Шубадзёрава // Мат-лы научн.-методич. конф. препод. и сотрудн. по итогам научно-исследоват. работы в 2002 г. — Могилёв : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. — С. 86–87.
 16. Шубадзёрава, А. М., Клімуць, С. В., Рагаўцоў, В. І., Шакура, С. У. Слоўнік мікратапонімаў Магілёўшчыны. /А. М. Шубадзёрава, С. В. Клімуць, В. І. Рагаўцоў, С. У. Шакура. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. — 208 с.
 17. Шубадзёрава, А. М. Эліпсіс і парцэляцыя як спосабы пабудовы газетных загалоўкаў / А. М. Шубадзёрава // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практыч. канф. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009 г. — С. 172–174.
 18. Шубадзёрава, А. М. Парцэляваныя канструкцыі ў драматургічных творах І. Шамякіна / А. М. Шубадзёрава // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте: сборник науч. статей по мат-лам ІІ-й Междунар. науч. конф. (30–31 окт. 2009 г.) / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев: УО «МГУ им. Кулешова», 2010. — С. 128–131.
 19. Шубадзёрава, А. М. Класіфікацыя каламбураў: актуальныя пытанні /А. М. Шубадзёрава // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — Серыя А. Гуманітарныя навукі. — № 1(35). — 2010. — С. 84–90.
 20. Шубадзёрава, А. М. Асаблівасці ўжывання каламбураў у беларускай драматургіі /А. М. Шубадзёрава // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук.-практыч. канф., Магілёў, 27 красавіка 2011 г. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — С. 335–338.
 21. Шубадзёрава, А. М. Сінтаксічныя сродкі стварэння экспрэсіі ў публіцыстычных творах У.Караткевіча /А. М. Шубадзёрава // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практыч. канф. (26–27 красавіка 2012 г.). — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2012. — С. 326–329.
 22. Шубадзёрава, А. М. Сінтаксічныя асаблівасці публіцыстычных творах У.Караткевіча /А. М. Шубадзёрава // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практыч. канф. (26–27 красавіка 2012 г.). — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2013. — С. 326–329.
 23. Шубадзёрава, А. М. Парцэляваныя канструкцыі ў драматургічных творах І. Шамякіна /А. М. Шубадзёрава // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практыч. канф. (26–27 красавіка 2014 г.). — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2014. — С. 326–329.
 24. Шубадзёрава, А.–М. Некаторыя сінтаксічныя асаблівасці нарыса “Зямля пад белымі крыламі” У.–Караткевіча–/ А.–М.–Шубадзёрава–// Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін–: зборнік навуковых артыкулаў пад агул. рэд. А.–М.–Макарэвіча.–– Магілёў: УА «МДУ імя А.–А.–Куляшова», 2015.–— С.–200–205.
 25. Шубадзёрава, А. М. Каламбуры ў драматычных творах А. Макаёнка / А. М. Шубадзёрава // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 21 красавіка 2016 г. / пад агул.рэд. С. Э. Сомава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 146–151.
 26. Шубадзёрава, А. М. Каламбуры ў драматургічных творах А. Дзялендзіка / А. М. Шубадзёрава // Актуальныя праблемы лінгвістыкі, лінгвастылістыкі і лінгвакультуралогіі: да 75-годдзя з дня нараджэння прафесара М. В. Абабуркі : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, 20 мая 2016 г., г. Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова / пад рэд. В. М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 113–116.
 27. Шубадзёрава, А. М. Структурна-словаўтваральныя тыпы мікратапонімаў Магілёўшчыны / А. М. Шубадзёрава // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2015 г. : материалы научно-методической конференции (25 января – 4 февраля 2016 г.) / под. ред. Е. К. Сычовой. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. — С. 70–72.
 28. Шубадзёрава, А. М. Лексіка-семантычныя тыпы гідронімаў Магілёўшчыны / А. М. Шубадзёрава // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 20–21 красавіка 2017 г. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. — С. 126–128.

Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2020 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь