Караткевіч Вячаслаў Іванавіч

Кантактная інфармацыя:
кафедра літаратуры і міжкультурных камунікацый,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова»
вул. Касманаўтаў, 1, к. 250, 212022  г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Нарадзіўся 09 мая 1976 г. у Магілёве. У 1998 г. закончыў з адзнакай філалагічны факультэт МДУ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». З 1998 г. працуе на кафедры беларускай літаратуры (з 2008 года — па сумяшчальніцтве ў сувязі з пераходам на працу ў вучэбна-метадычны аддзел), а з 2015 — на кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый.
З лютага 2018 па люты 2019 года з’яўляўся рэдактарам газеты «Універсітэцкі веснік». З лютага 2019 — сумяшчальнік кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый
У 1999 г. паступіў і ў 2002 г. закончыў аспірантуру пры кафедры беларускай літаратуры МДУ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская літаратура».
Узнагароджаны граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2013), ганаровымі граматамі установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова», мае падзяку Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны:
«Гісторыя беларускай літаратуры: 1956–1985 гг., 1985–2000-я гг.», «Сучасная літаратура Беларусі», «Айчынная і сусветная дзіцячая літаратура: айчынная дзіцячая літаратура», «Гісторыя беларускай журналістыкі» і інш.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Сучасны літаратурны працэс, гісторыя беларускай дзіцячай літаратуры, методыка выкладання беларускай літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй і вышэйшай адукацыі і інш.

Выканаўца заданняў Дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў «Вербальныя сродкі выражэння камічнага: даўняя беларуская драматургія — пачатак ХХ ст.» (2011–2013 гг.), «Беларуская дзіцячая літаратура ХХ – пачатку ХХІ стст.: гісторыка-тэарэтычны аспект яе вывучэння і выкладання» (2011–2013 гг.); «Беларуская дзіцячая літаратура ў кантэксце задач умацавання духоўнасці беларускага грамадства на сучасным этапе» (2014–2015 гг.); выканаўца часовага навуковага калектыву, створанага ў МДУ імя А. А. Куляшова, па напісанні «Пасляслоўяў» да Збору твораў І. П. Шамякіна ў 23-х тамах, выданне якога здзяйсняецца ў адпаведнасці з распараджэннем Прэзідэнта Беларусі «Аб увекавечванні памяці народнага пісьменніка Беларусі Шамякіна І. П.» (2008–2014 гг.).
Удзельнічаў у больш за 40 навуковых канферэнцыях (у тым ліку ў Польшчы, Расіі, Украіне, Малдове).
Аўтар больш за 80 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 • Караткевіч, В. І. Сістэма вобразаў у інтэртэксце (на матэрыяле драматургічных твораў Сяргея Кавалёва) / В. І. Караткевіч // Українське мовознавство: міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2009. — Вип. 39/1. — С. 168–173 [6 с.].
 • Короткевич, В. И. Автор как медиатор интертекста / В. И. Короткевич // Питання літературознавства.: науковий збірник / гол. Ред. О. В. Червінськаю — Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2010. Вип. 80. — С. 191–198 [8 с.].
 • Караткевіч, В. І. Жанравыя асаблівасці аповесцяў «Paradies auf Erden» і «Вернісаж» І. Шамякіна / В. І. Караткевіч // Куляшоўскія чытанні: мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф.: у 2 ч. Ч. 1. (29–30 красавіка 2010 г.). — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. — С. 339–344 [12 с.].
 • Караткевіч, В. І. Асаблівасці адлюстравання праяў грамадскага жыцця ў Беларусі канца ХХ ст. у творчасці Івана Шамякіна на прыкладзе аповесцяў «Paradies auf Erden» і «Вернісаж») / В. І. Караткевіч // У ракурсе сучаснага асэнсавання (Творчая спадчына Івана Шамякіна): міжкаф. зб. навук. прац: Філалогія. Вып. 4 / пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — С. 200–208 [9 с.].
 • Короткевич, В. И. Специфика отражения смерти в белорусской драматургии конца ХХ века // Наука. Культура. Образование. Междунар. науч.-практ. конф. (2011; Комрат). Международная науно-практическая конференция, посвящённая 20-летию Комратского Государственного Университета «Наука. Культура. Образование», 11 февраля 2011 год. — Комрат: Комрат. гос. ун-т, 2011. — С. 242–244 [3 с.].
 • Караткевіч, В. І. Мастацкі погляд на праявы і вынікі сацыяльнага бязладдзя / А. М. Макарэвіч, В. І. Караткевіч // Шамякін, І. Збор твораў: У 23 т. Т. 5 / Рэдкал. Т. С. Голуб, А. М. Макарэвіч. — Мінск, 2011. — С. 529–559 [31 с.].
 • Короткевич, В. И. Особенности организации системы прогнозирования в сфере высшего образования / Е. В. Кравец, В. И. Короткевич // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран: сб. науч. статей Второй Международной научно-практической конференции, 27–29 марта 2012 г., МГУ имени А. А. Кулешова, г. Могилев: в 2 ч. / под ред. И. Н. Шарухо, И. И. Пирожника, И. И. Бариновой. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — Ч. 2. — С. 382–384 [3 с.].
 • Караткевіч, В. І. Ці будуць плённымі пошукі прытулку? / В. Караткевіч // Шамякін, І. П. Збор твораў. У 23 т. Т. 8. Аповесці, 1999–2000; п'есы / І. П. Шамякін; падрыхт. тэкстаў і камент. В. Карачун; паслясл. В. Караткевіча; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. — Мінск: Маст. літ., 2012. — С. 567–585 [19 с.].
 • Караткевіч, В. І. Асаблівасці выкарыстання твораў Максіма Багдановіча ў кантэксце рэалізацыі псіхолага-педагагічных задач дашкольнай адукацыі / В. І. Караткевіч, А. В. Шарапава // Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць: зб. навук. арт. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка., рэдкал.: В. Д. Старычонак, В. А. Вараб’ёва, І. М. Гоўзіч і інш.; адк. рэд. В. Д. Старычонак. — Мінск: БДПУ, 2012. — С. 141–144 [4 с.].
 • Караткевіч, В. І. Фэнтэзі ў дзіцячым чытанні (некалькі заўваг да п’есы С. Кавалёва «Драўляны рыцар») / В. І. Караткевіч // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці: матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1–2 лістап. 2012 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка.; рэдкал.: В. Д. Старычонак, Т. У. Балуш, І. М. Гоўзіч і інш.; адк. рэд. В. Д. Старычонак. — Мінск : БДПУ, 2012. — С. 120–123 [4 с.].
 • Караткевіч, В. І. Методыка выкладання беларускай літаратуры: вучэб.-метад. мат-лы / А. М. Макарэвіч, Н. П. Дзеравяга, В. І. Караткевіч. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2012. — 120 с.
 • Караткевіч, В. І. «Вывучэнне творчасці Якуба Коласа ў кантэксце вучэбнай дысцыпліны „Сусветная і айчынная дзіцячая літаратура“: тэарэтычна-жанравы аспект» / В. І. Караткевіч, А. В. Шарапава // Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў ХХІ стагоддзя: Матэрыялы Міжнар. навук. канферэнцыі (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа), Мінск, 25–26 верас. 2012 г. / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нац. акадэміі навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. — Мінск: Права і эканоміка, 2012. — С. 228–232.
 • Караткевіч, В. І. Падрыхтоўка да Рэспубліканскай алімпіяды: узровень патрабаванняў, аналіз памылак, парады / В. І. Караткевіч [і інш.] // Беларуская мова і літаратура. — 2013. — № 7. — С. 48–51.
 • Караткевіч, В. І. Канцэпт «горад» у сучаснай беларускай літаратуры для дзяцей (на прыкладзе казкі А. Масла «Пацучок Фэлік падарожнічае») / В. І. Караткевіч // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 12 / пад рэд. А. Я. Міхневіча. — Мінск: РІВШ, 2013. — 104 — С. 52–55.
 • Караткевіч, В. І. Спецыфіка вобразнай сістэмы драматургічных твораў Пятра Васючэнкі для дзяцей (на матэрыяле зборніка «Маленькі збраяносец») / В. І. Караткевіч // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т. П. Казаковай. — Мінск: РІВШ, 2013. — С. 264–269.
 • Караткевіч, В. І. Асаблiвасцi вобразнай сiстэмы казак Алены Масла: на прыкладзе твораў «Споведзь мёртвай ракi», «Крыўда старога вадзянiка» i «Пацучок Фэлiк падарожнiчае» / В. І. Караткевіч // Куляшоўскiя чытаннi : матэрыялы Мiжнароднай навукова-практычнай канференцыi, Магiлёў, 24–25 красавiка 2014 г. / рэдкал. М. В. Абабурка [і інш.]. — Магілёў : МДУ iмя А. А. Куляшова, 2014. — С. 343–347.
 • Караткевіч, В. І. Асновы журналiстыкi : вучэбна-метадычныя матэрыялы : у 2 ч. / Л. Г. Дуктава, В. І. Караткевіч, В. М. Саўчанка. — Магілёў : МДУ iмя А. А. Куляшова, 2014.
 • Беларуская дзіцячая літаратура ў тэрмінах і паняццях: дапаможнік / А. М. Макарэвіч, В. І. Караткевіч; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — 140 с.
 • Караткевіч, В. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры : трэці (абласны) этап ХХХІ рэспубліканскай алімпіяды. 2014/2015 навучальны год (ІХ клас) / В. Зелянко, В. Караткевіч, А. Радзевіч, С. Якуба. // Роднае слова. — 2015. — № 4. — С. 68–70.
 • Караткевіч, В. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры : трэці (абласны) этап ХХХІ рэспубліканскай алімпіяды. 2014/2015 навучальны год (Х клас) / В. Зелянко, В. Караткевіч, А. Радзевіч, С. Якуба. // Роднае слова. — 2015. — № 5. — С. 60–62.
 • Караткевіч, В. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры : трэці (абласны) этап ХХХІ рэспубліканскай алімпіяды. 2014/2015 навучальны год (ХІ клас) / В. Зелянко, В. Караткевіч, А. Радзевіч, С. Якуба. // Роднае слова. — 2015. — № 6. — С. 57–60.
 • Караткевіч, В. І. Жанравыя асаблiвасцi кнiгi Р. Баравiковай «Дзве аповесцi пра мiжпланетнага Пажарнiка i казка пра жабяня Квыш-Квыш» / В. І. Караткевіч // Актуальныя праблемы фiлалогii i методыкi выкладання фiлалагiчных дысцыплiн : зборнiк навуковых артыкулаў / пад агул. рэд. А. М. Макарэвiч . — Магілёў : МДУ iмя А. А. Куляшова, 2015. — C. 132–135.
 • Караткевіч, В. І. Постмадэрнізм / В. І. Караткевіч // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 6 / рэдкал. У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БелЭн, 2015.
 • Караткевіч, В. І. Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады / В. Л. Варановіч, Д. В. Дзядко, Р. К. Казлоўскі, В. І. Караткевіч, А. А. Радзевіч, У. А. Сенькавец. // Беларуская мова і літаратура. — 2015. — № 12. — С. 41–48.
 • Караткевіч, В. І. Спецыфіка вывучэння сучаснай беларускай літаратуры для дзяцей у кантэксце вучэбнай дысцыпліны «Сусветная і айчынная дзіцячая літаратура» / В. І. Караткевіч // Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю з дня нараджэння праф. Зарэцкай (Ляшук) Веры Якаўлеўны, Брэст, 14 лістап. 2013 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал. З. П. Мельнікава [і інш] ; пад агул. рэд. У. А. Сенькаўца. — Брэст : БрДУ, 2015. — С. 85–89.
 • Караткевіч, В. І. Творчасць Славаміра Мрожака і беларуская драматургія канца ХХ ст.: тыпалагічныя сыходжанні вобразнай сістэмы / В. І. Караткевіч // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зб. арт. / пад рэд. І. Э. Багдановіч. — Мінск : Кнігазбор, 2015. — С. 160–164.
 • Караткевіч, В. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры : трэці (абласны) этап ХХХІІ рэспубліканскай алімпіяды. 2015/2016 навучальны год (Х клас) / В. Зелянко, В. Караткевіч, В. Праскаловіч, А. Радзевіч, С. Якуба. // Роднае слова. — 2016. — № 5. — С. 72–75.
 • Караткевіч, В. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры : трэці (абласны) этап ХХХІІ рэспубліканскай алімпіяды. 2015/2016 навучальны год (ХІ клас) / В. Зелянко, В. Караткевіч, В. Праскаловіч, А. Радзевіч, С. Якуба. // Роднае слова. — 2016. — № 6. — С. 67–71.
 • Караткевіч, В. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры : трэці (абласны) этап ХХХІІ рэспубліканскай алімпіяды. 2015/2016 навучальны год (ІХ клас) / В. Зелянко, В. Караткевіч, В. Праскаловіч, А. Радзевіч, С. Якуба. // Роднае слова. — 2016. — № 4. — С. 64–67.
 • Караткевіч, В. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) / В. У. Зелянко, В. І. Караткевіч, В. У. Праскаловіч, А. А. Радзевіч, С. М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. — 2016. — № 11. — С. 31–46.
 • Караткевіч, В. І. Асаблівасці адлюстравання экалагічных праблем у казках Алеся Карлюкевіча / В. І. Караткевіч // Раманаўскія чытанні – ХІ : зборнік артыкулаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі ; Магілёў, 26–27 лістапада 2015 г. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 205–206.
 • Караткевіч, В. І. Беларуская дзіцячая літаратура : вучэб.-метад. дапаможнік / А. М. Макарэвіч [і інш] ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Мінск : РІПА, 2016. — 359 с.
 • Караткевіч, В. І. Персонасфера драматургічных твораў Міколы Матукоўскага (на матэрыяле камедый «Мудрамер» і «Зомбі, альбо Мудрамер – два») / В. І. Караткевіч. // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск, 3–4 сакавіка 2016 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2016. — С. 326–329.
 • Караткевіч, В. І. Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры : аналіз заданняў і парады / Г. А. Арцямёнак, В. Л. Варановiч, Р. К. Казлоўскі, В. І. Караткевіч, А. А. Радзевіч // Беларуская мова і літаратура. — 2016. — № 12. — С. 37–46.
 • Караткевіч, В. І. Сімулятыўны вобраз-персанаж у беларускай постмадэрнісцкай драматургіі канца ХХ стагодлдзя / В. І. Караткевіч // Компаративні дослідження слов’янских мов і літератур : пам’яті академіка Леоніда Булаховського : Збірник наукових праць. — Випуск 29. — Київ : Освіта України, 2016. — С. 177–184.
 • Караткевіч, В. І. Спецыфіка адлюстравання вобраза Францыска Скарыны ў п’есе «Vita brevis, або Нагавіцы святога Георгія» М. Адамчыка і М. Клімковіча / В. І. Караткевіч // Актуальныя пытанні лінгвістыкі, лінгвастылістыкі і лінгвакультуралогіі: да 75-годдзя з дня нараджэння прафесара М. В. Абабуркі : матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, 20 мая 2016 г., г. Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова / пад рэд. В.М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 103–105.
 • Караткевіч, В. І. Спецыфіка драматургічных вобразаў фарса І. Сідарука «Галава» / В. І. Караткевіч // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 21 красавіка 2016 г. / пад агул. рэд. С. Э. Сомава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 49–53.
 • Караткевіч, В. І. Цень як элемент вобразнай сістэмы драматургічных твораў Юрыя Станкевіча (на прыкладзе драмы «Шэва») / В. І. Караткевіч // Компаративні дослідження слов’янских мов і літератур : пам’яті академіка Леоніда Булаховського : Збірник наукових праць. — Випуск 31. — Київ : Освіта України, 2016. — С. 241–244.
 • Караткевіч, В. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры : трэці (абласны) этап ХХХІІІ рэспубліканскай алімпіяды. 2016/2017 навучальны год (ІХ клас) / В. Варановіч, В. Караткевіч, В. Праскаловіч, А. Радзевіч, С. Якуба. // Роднае слова. — 2017. — № 2. — С. 58–60.
 • Караткевіч, В. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры : трэці (абласны) этап ХХХІ рэспубліканскай алімпіяды. 2016/2017 навучальны год (Х клас) / В. Варановіч, В. Караткевіч, В. Праскаловіч, А. Радзевіч, С. Якуба. // Роднае слова. — 2017. — № 3. — С. 61–64.
 • Караткевіч, В. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры : трэці (абласны) этап ХХХІ рэспубліканскай алімпіяды. 2016/2017 навучальны год (ХІ клас) / В. Варановіч, В. Караткевіч, В. Праскаловіч, А. Радзевіч, С. Якуба. // Роднае слова. — 2017. — № 4. — С. 63–66.
 • Караткевіч, В. І. Комплекс заданняў для самастойнай работы па ўводзінах у літаратуразнаўства : вучэбна-метадычныя матэрыялы / В. І. Караткевіч, К. І. Сердзюкова, А.В. Шарапава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017.
 • Караткевіч, В. І. Спецыфіка адлюстравання вобраза Машэкі ў драме Сяргея Кавалёва «Легенда пра Машэку» / В. І. Караткевіч. // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць : зборнік навуковых прац удзельнікаў Х Міжнар. навук. канф., 25–26 мая 2017 г., г. Магілёў / уклад. А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін. — Магілёў : МДУХ, 2017. — С. 328–333.
 • Караткевіч, В. І. Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры : аналіз заданняў і парады / В.У. Праскаловіч [і інш.] // Беларуская мова і літаратура. — 2018. — № 1. — С. 49–60.
 • Караткевіч, В. І. Спецыфіка адлюстравання акцэнтуіраваных асоб у беларускай драматургіі канца ХХ – пачатку ХХІ стст. (на матэрыяле выбраных твораў Васіля Ткачова) / В. І. Караткевіч // Компаративнi дослідження слов'янских мов і літератур: Пам'яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. — Випуск 34. — К.: Освіта Украïни, 2018. — С. 212–217.
 • Короткевич, В. Специфика образной системы в белорусской драме абсурда конца ХХ века = Specifics of the Imagery System of the Belarusian Drama of the Absurd of the Late 20th Century / В. Короткевич [Электронный ресурс]// Sѣлw: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х–ХХI век. — 2018. — Брой 11. — Режим доступа: http://abcdar.com/magazine/XI/Korotkevich_1314-9067_XI.pdf. — Дата доступа: 03.05.2018.
 • Короткевич, В. И. Специфика отражения иностранца в художественной системе драматургии Юрия Станкевича / В. И. Короткевич // Компаративнi дослідження слов'янских мов і літератур: Пам'яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. — Випуск 32. — К.: Освіта Украïни, 2018. — С. 219–225.
 • Караткевіч, В. І. Беларуская лексіка і граматыка: моўная стыхія і моўная норма : Дапаможнік / І. І. Караткевіч, С. А. Важнік, В. І. Уласевіч, В. І. Караткевіч. — Кіеў : Ліра-К, 2018. — 150 с.
 • Караткевіч, В. І. Сістэма ўмоўных вобразаў у драматургіі Ігара Сідарука (на матэрыяле выбраных твораў) / В. І. Караткевіч // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 19 красавіка 2018 г. / пад рэд. С. Э. Сомава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. — С. 55–58.

Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2019 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь