Рейтинг@Mail.ru


ВНИМАНИЕ!!!
Скачать перечисленные ниже материалы можно со страницы Студенту факультета, для которого материалы предназначены.

АГУЛЬНАЕ МОВАЗНАЎСТВА
 1. Рагаўцоў В.І. Метадычнае суправаджэнне
 2. Рагаўцоў, В.І. Метады даследавання мовы: Ч. 1: вучэбна-метадычныя матэрыялы / В.І. Рагаўцоў. — Магілёў: УА “МДУ імя А.А. Куляшова”, 2011.
 3. Рагаўцоў, В.І. Метады даследавання мовы: Ч. 2: вучэбна-метадычныя матэрыялы / В.І. Рагаўцоў. — Магілёў: УА “МДУ імя А.А. Куляшова”, 2012.
БЕЛАРУСКАЯ І РУСКАЯ МОВЫ
 1. Рагаўцоў, В.І. Сiнтаксiс беларускай i рускай моў: дыскусiйныя пытаннi: дапам. для студ. ВНУ / В.I. Рагаўцоў. - Мiнск: Унiверсiтэцкае, 2001. - 199 с.     для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей
ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ
 1. Сычова Е.К. Контрольные задания     для студентов-филологов стационара и ОЗО
ГІСТАРЫЧНАЯ ГРАМАТЫКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
 1. Лаўшук, Д.А. Гiстарычная граматыка беларускай мовы: пытаннi i заданнi для самастойнай работы студэнтаў: у 2-х ч.: метадычныя рэкамендацыi. Ч. 1 / Д.А. Лаўшук. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. - 24 с.
 2. Лаўшук, Д.А. Гiстарычная граматыка беларускай мовы: пытаннi i заданнi для самастойнай работы студэнтаў: у 2-х ч.: метадычныя рэкамендацыi. Ч. 2 / Д.А. Лаўшук. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2008. - 24 с.
ГІСТОРЫЯ МОВАЗНАЎСТВА
 1. Рагаўцоў В.І. Метадычнае суправаджэнне
ДИПЛОМНЫЕ И КУРСОВЫЕ РАБОТЫ
 1. Образцы оформления библиографических изданий
КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА
 1. Ладутько, М.В. Когнитивный аспект художественного дискурса: пособие / М.В. Ладутько; Е.К. Сычова. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. - 74 с.
ЛІНГВІСТЫКА І СТЫЛІСТЫКА ТЭКСТУ
 1. Абабурка М.В. Асновы беларускай лінгвістычнай тэксталогіі     Навучальны дапаможнік для студэнтаў-філолагаў
МЕТАДЫ ДАСЛЕДАВАННЯ МОВЫ
 1. Рагаўцоў, В.І. Метады даследавання мовы: вучэбна-метадычныя матэрыялы / В.І. Рагаўцоў: у 2 ч. — Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2012. — Ч. 2. — 76 с.
 2. Рагаўцоў, В.І. Метады даследавання мовы: вучэбна-метадычныя матэрыялы / В.І. Рагаўцоў: у 2 ч. — Магілёў: УА “МДУ імя А.А. Куляшова”, 2011. — Ч. 1. — 108 с.
ОНОМАСТИКА. АНТРОПОНИМИКА. ТОПОНИМИКА
 1. Воробьёва Т.С. Методическое сопровождение
ПАЭТЫКА І ТЭКСТАЛОГІЯ
 1. Абабурка, М.В. Практычныя асновы беларускай лiнгвiстычнай паэтыкi i тэксталогii: дапам. для студэнтаў-журналiстаў / М.В. Абабурка. - Магiлеў: МДУ iм. А.А. Куляшова, 2004. - 46 с.
СПЕЦКУРСЫ І СПЕЦСЕМІНАРЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
 1. Шаршнёва, Т.М. Беларуская анамастыка: метадычныя рэкамендацыi: у 2 ч. Ч. 1: Антрапанiмiка / Т.М. Шаршнева. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2007. - 42 с.
СТЫЛІСТЫЧНЫ АНАЛІЗ ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАГА ТЭКСТУ
 1. Абабурка, М.В. Асновы стылiстычнага аналiзу лiтаратурна-мастацкага тэксту: метад. рэк. / М.В. Абабурка. - Магiлеў: МДУ iмя А.А. Куляшова, 2002. - 28 с.     для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей

Автор : joomla блоги