Шаршнёва Вольга Мікалаеўна

Кантактная інфармацыя:
кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова»,
вул. Касманаўтаў, 1, к. 247, 212022  г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства.
Кандыдат філалагічных навук, дацэнт, спецыяльнасць — беларуская мова і літаратура.
У 1994 годзе закончыла філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны:
«Сучасная беларуская літаратурная мова», «Стылістыка», «Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі», «Сучасная беларуская мова».

Сфера навуковых інтарэсаў:
Марфеміка, словаўтварэнне, марфалогія, стылістыка, лінгвастылістыка, тэксталогія.
Навуковыя кантакты ўстаноўлены з ВНУ Рэспублікі Беларусь, з Навазыбкаўскім філіялам Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя акадэміка І. Г. Пятроўскага, з Кіеўскім нацыянальным універсітэтам імя Тараса Шаўчэнкі.
Мае звыш 150 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый.

Канферэнцыі – 2017

 1. Навукова практычная канферэнцыя выкладчыкаў па выніках 2016 г. (студзень 2017 г.).
 2. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куляшоўскія чытанні» (20–21 красавіка 2017 г.).
 3. Рэспубліканскі семінар «Падтрымка і пашырэнне сферы выкарыстання беларускай мовы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі Магілёўскай вобласці: асоба, адукацыя, грамадства».
 4. Абласная жнівеньская канферэнцыя педагагічных работнікаў Магілёўскай вобласці (жнівень 2017 г.).
 5. Міжнародная навуковая канферэнцыя «Восточно-славянские языки и литературы в европейском контексте – V» (27–28 кастрычніка 2017 г.).

Канферэнцыі – 2018

 1. Навукова практычная канферэнцыя выкладчыкаў па выніках 2017 г. (студзень 2018 г.).
 2. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куляшоўскія чытанні» (19 красавіка 2018 г.).
 3. Міжнародная навуковая канферэнцыя “Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: пам’яті академіка Леоніда Булаховського” (20 апреля 2018 г., институт филологии Киевского национального университета имени Т. Шевченко, г. Киев, Украина).
 4. Международный форум русистов: коммуникативные позиции русского языка в славянском пограничье: двуязычие и межъязыковая интерференция (филиал Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского в г. Новозыбкове, Брянская область, 24-26 мая 2018 г.).
 5. Абласная жнівеньская канферэнцыя педагагічных работнікаў Магілёўскай вобласці (жнівень 2018 г.).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 1. Саўчанка, В. М. Звышфразавыя адзінствы як мікра- і макратэксты ў мове сучаснай беларускай мастацкай літаратуры / В. М. Саўчанка // Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры: манаграфія / М. В. Абабурка, Т. А. Казімірская, В. М. Саўчанка, Т. І. Тарасенка. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. — 248 с. — С. 99–180.
 2. Саўчанка, В. М. Архітэктоніка і кампазіцыя літаратурна-мастацкага тэксту з лінгвістычнага пункту погляду / В. М. Саўчанка // Сучасны літаратурна-мастацкі расповед: манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — 260 с. — С. 119–235.
 3. Шаршнёва, В. М. Асаблівасці дыялагічнага маўлення герояў і персанажаў (дзейных асоб) у празаічнай мове У. Караткевіча / В. М. Шаршнёва // Асаблівасці ідыястылю Уладзіміра Караткевіча : лінгвакультуралагічны аспект : манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Шаршнёва, Я. В. Вялічка. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. — 220 с. — С. 74–136.
 1. Слоўнік лінгвастылістычных і тэксталагічных тэрмінаў / склад.: М. В. Абабурка, Т. А. Казімірская, В. М. Саўчанка. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2012. — 284 с.
 2. Мікалай Васільевіч Абабурка : біябібліяграфічны паказальнік : да 75-годдзя з дня нараджэння і 55-годдзя навукова-педагагічнай дзейнасці / аўт.-склад.: С. М. Новікава, В. М.Шаршнёва, І. М. Ячмянёва. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — 52 с. : іл. — (Біябібліяграфія вучоных МДУ імя А. А. Куляшова).
 1. Саўчанка, В. М. Беларуская мова: пытанні і заданні для самападрыхтоўкі студэнтаў нефілалагічных факультэтаў: вучэбна-метадычны дапаможнік / В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2002. — 35 с.
 2. Саўчанка, В. М. Беларуская мова: прафесійная лексіка: практыкум / В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2005. — 56 с.
 3. Саўчанка, В. М. Беларуская мова: зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 80 с.
 4. Саўчанка, В. М. Беларуская мова: практыкум / В. М. Саўчанка, С. У. Шакура, Т. М. Шаршнёва. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 156 с.
 5. Саўчанка, В. М. Беларуская мова: фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія: зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — 52 с.
 6. Саўчанка, В. М. Беларуская лексіка і фразеалогія ў стылістычным аспекце : вучэбна-метадычныя матэрыялы / В. М. Саўчанка. — Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — 68 с.
 7. Саўчанка, В. М. Беларуская мова : марфеміка : словаўтварэнне : марфалогія : зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — 84 с.
 8. Саўчанка, В. М. Асновы журналістыкі : вучэбна-метадычныя матэрыялы : у 2 ч. — Ч. 1 / Л. Г. Дуктава, В. І. Караткевіч, В. М. Саўчанка. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — 160 с. — С. 98–147.
 9. Шаршнёва, В. М. Беларуская мова: практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі / В. М. Шаршнёва, Д. А. Доўгаль, Г. І. Рагаўцова, Т. І. Якубовіч. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2014. — 100 с.
 10. Шаршнёва, В. М. Беларуская мова : сінтаксіс : пунктуацыя : зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Шаршнёва. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — 132 с.
 11. Шаршнёва, В. М. Сучасная беларуская літаратурная мова : фанетыка : арфаэпія : графіка : арфаграфія : фразеалогія : парэміялогія : практыкум / В. М. Шаршнёва, Т. А. Казімірская. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2016. — 96 с.
 1. Саўчанка, В. М. Разнавіднасці перыяду як сінтаксічнай катэгорыі / В. М. Саўчанка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — № 2–3. — С. 139–146.
 2. Саўчанка, В. М. Складанае сінтаксічнае цэлае і перыяд як мікратэксты ў макратэксце / В. М. Саўчанка // Веснік БДУ, 2006. — № 1. — С. 53–59.
 3. Саўчанка, В. М. Складанае сінтаксічнае цэлае як унутрытэкставая з’ява / В. М. Саўчанка // Роднае слова, 2006. — № 5. — С. 40–43.
 4. Саўчанка, В. М. Структурныя асаблівасці абзацаў у літаратурна-мастацкім тэксце / В. М. Саўчанка // Веснік ВДУ, 2007. — № 2. — С. 75–80.
 5. Саўчанка, В. М. Прынцыпы вылучэння і размежавання складаных сінтаксічных цэлых у мікра- і макратэксце / Веснік Мазырскага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2010. — № 4 (29). — С. 86–89.
 6. Саўчанка, В. М. Выкарыстанне сінсемантычных сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным значэнні (на матэрыяле твораў У. Караткевіча і В. Быкава) / В. М. Саўчанка // Ученые записки УО»ВГУ им. П. М. Машерова», 2011. — Т. 11. — 227 с. — С. 186–190.
 7. Саўчанка, В. М Функцыі абзаца ў літаратурна-мастацкім тэксце / В. М. Саўчанка // Вестник ПГУ. — Серия А. Гуманитарные науки. — 2012. — № 10. — С. 105–108.
 8. Саўчанка, В. М Кампазіцыйныя прыёмы разгортвання сэнсавых адзінстваў (на матэрыяле твораў беларускай мастацкай літаратуры) / В. М. Саўчанка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — Серыя А. Гуманітарныя навукі. — 2013. — № 2. — С. 70–77.
 9. Саўчанка, В. М. Стылістычная функцыя вялікай літары ў паэтычным тэксце / В. М. Саўчанка // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна, 2014. — № 1 (42). — С. 149–153.
 10. Шаршнёва, В. М. Структура дыялагічных адзінстваў у літаратурна-мастацкім тэксце  (на матэрыяле твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршнёва // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова, 2015. — № 1 (45). — С. 56–61.
 11. Шаршнёва, В. М. Тыпы дыялагічных адзінстваў у літаратурна-мастацкім тэксце (на матэрыяле твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршнёва // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А, Гуманитарные науки : научно-теоретический журнал. — 2015. — № 2. — С. 92–96.
 12. Шаршнёва, В. М. Беларускае слова стала сэнсам яго жыцця: Да 75-годдзя Мікалая Абабуркі / В. М. Шаршнёва // Роднае слова. — 2016. — № 4. — С. 31–32.
 13. Шаршнёва, В. М. Дыялог як кампанент мастацкага тэксту: функцыянальна-камунікатыўны аспект (на матэрыяле твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршнёва // Веснік БГУ, Серыя 4. — 2016. — № 2. — С. 25–32.
 14. Шаршнёва, В. М. Дыялог як кампанент літаратурна-мастацкага тэксту: стылістычны аспект (на матэрыяле твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршнёва // Веснік Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. — 2016. — № 2. — С. 61–67.
 15. Шаршнёва, В. Стылістычная роля сродкаў графікі ў мастацкім тэксце / В. Шаршнёва // Роднае слова, 2018. — № 6. — С. 42–47.
 16. Шаршнёва, В. Стылістычная роля сродкаў графікі ў мастацкім тэксце (Заканчэнне) / В. Шаршнёва // Роднае слова, 2018. – № 7. — С. 32-35.
 1. Саўчанка, В. М. Сістэма лексічных сродкаў міжфразавай сувязі ў літаратурна-мастацкім тэксце (на матэрыяле твораў В. Быкава і У. Караткевіча)» / В. М. Саўчанка // Украіньське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник Киівського національного університету імені Тараса Шевченка. — Умань, 2009.  — Вип. 39. — С. 469–474.
 2. Саўчанка, В. М. Спосабы структурнай арганізацыі перыяду ў творчасці А. А. Куляшова / В. М. Саўчанка // Десятые Поливановские чтения: сборник статей по материалам докладов и сообщений конференции. Часть І. (Смоленск, 4–5 октября 2011 года). — Смоленск: Маджента, 2011. — 320 с. — С. 250–254.
 3. Шаршнёва, В. М. Асаблівасці абзацавання літаратурна-мастацкага тэксту / В. М. Шаршнёва // Российско-белорусско-украинское пограничье: научное взаимодействие в контексте единого социокультурного пространства : Материалы Международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 23–24 октября 2014 г.). В 2-х ч. Ч. І. Славяноведение в пограничном регионе : Вторые Расторгуевские чтения / Под ред. В. В. Мищенко, В. Н. Пустовойтова, С. Н. Стародубец. — Брянск : ООО «Ладомир», 2014 г. — С. 224–230.
 4. Шаршнёва, В. М. Асаблівасці перадачы вуснага маўлення ў літаратурна-мастацкім тэксце: на матэрыяле твораў У. Караткевіча / В. М. Шаршнёва  // Региональные аспекты современных историко-правовых, филолого-культурологических, психолого-педагогических, естественно-научных и экономических исследований: сборник материалов международной научно-практисческой конференции, посвящённой 85-летию Брянского государственного университета им. акад. И. Г. Петровского и 20-летию филиала университета в г. Новозыбкове. г. Новозыбков, Брянская обл., 15–16 октября 2015 г. : В 2-х ч. Ч. 1. / Ред.кол. : В. В. Мищенко, В. Н. Пустовойтов, С. Н. Стародубец. — Брянск : Изд. БГУ, 2015. — С. 314–324 [11].
 5. Шаршнёва, В. М. Стылістычныя функцыі паўтору ў стылізаваных дыялагічных адзінствах (на матэрыяле мастацкіх твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршнёва // Духовно-нравственные концепты русской словесности в современной языковой, культурной и образовательной практике Российско-Белорусско-украинского пограничья : Материалы международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 25–26 октября 2016 г.) / Под. ред. С. Н. Стародубец, В. Н. Пустовойтова. — ООО «Новозыбковская типография», 2016. — С. 454–459.
 6. Шаршньова, В. М. Віды лексічнага паўтору ў стылізаваных дыялагічных адзінствах (на матэрыяле мастацкіх твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршньова // Компаративні досліджения слов’янских мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. — Випуск 31. — К.: «Освіта Украіни», 2016. — 328 с.  — С. 160–168.
 7. Шаршньова, В. М. Структурныя асаблівасці складаных дыялагічных адзінстваў у літаратурна-мастацкім тэксце (на матэрыяле твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршньова // Компаративні досліджения слов’янских мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. — Випуск 32. — К. : «Освіта Украіни», 2017. — С. 151–160.
 8. Шаршньова, В. М. Моўныя асаблівасці інтэрнэт-камунікацыі / В. М. Шаршньова // Компаративні досліджения слов’янских мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – Випуск 33. – К. : “Освіта Украіни”, 2018. – 322 с. – С. 133-142.
 1. Шаршнёва, В. М. Cтруктура складаных дыялагічных адзінстваў у літаратурна-мастацкім тэксце / В. М.  Шаршнёва // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2016 г. : материалы научно-методической конференции (25 января – 1 февраля 2017 г.) / под. ред. Е. К. Сычовой. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. — С. 77–79.
 2. Шаршнёва, В. М. Інтэрнэт-зносіны як спецыфічны від камунікацыі / В. М. Шаршнёва // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 20–21 красавіка 2017 г. / пад рэд. В. М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. — С. 129–131.
 3. Шаршнёва, В. М. Сучаснае становішча беларускай мовы ў сітуацыі руска-беларускага білінгвізму / В. М. Шаршнёва // Реализация оптимальных образовательных стратегий — гарантия устойчивого развития региона: сборник докладов областной августовской конференции педагогических работников Могилевской области / ред.кол. : В. В. Рыжков [и др.]. — Могилев : УО «МГОИРО», 2017. — С. 94–98.
 4. Шаршнёва, В. М. Уплыў памеру і формы шрыфту на ўспрыняцце інфармацыі: на матэрыяле беларускага інтэрнэт-дыялогу / В. М. Шаршнёва // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2017 г.: материалы научно-методической конференции (25 января – 8 февраля 2018 г.) / под ред. Е. К. Сычовой. – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – С. 53-54.
 5. Шаршнёва, В. М. Узаемадзеянне беларускай і рускай моў у беларускім інтэрнэт-дыялогу / В. М. Шаршнёва // Коммуникативные позиции русского языка в славянском пограничье: двуязычие и межъязыковая интерференция : научные доклады участников Международного форума русистов (г. Новозыбков, Брянская область, 24-26 мая 2018 г.) / Под ред. С. Н. Стародубец, В. Н. Пустовойтова. – Брянск : ООО “АВЕРС”, 2018. – С. 231-137.

Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2019 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь