Рейтинг@Mail.ru

Кантактная інфармацыя:
кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова»,
вул. Касманаўтаў, 1, к. 247, 212022  г. Магілеў, Рэспубліка Беларусь.
Тэл. сл.: (+375 222 або 8 0222) 23-77-41

Персональный профиль в Академии Google

Біяграфічныя звесткі:
Загадчык кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства.
Кандыдат філалагічных навук, дацэнт, спецыяльнасць — беларуская мова і літаратура.
У 1994 годзе закончыла філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны:
«Сучасная беларуская літаратурная мова: марфалогія», «Стылістыка», «Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі», «Сучасная беларуская мова».

Сфера навуковых інтарэсаў:
Марфеміка, словаўтварэнне, марфалогія, стылістыка, лінгвастылістыка, тэксталогія.
Навуковыя кантакты ўстаноўлены з ВНУ Рэспублікі Беларусь, з Навазыбкаўскім філіялам Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя акадэміка І. Г. Пятроўскага, з Кіеўскім нацыянальным універсітэтам імя Тараса Шаўчэнкі.
Мае звыш 100 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 • Саўчанка, В. М. Звышфразавыя адзінствы як мікра- і макратэксты ў мове сучаснай беларускай мастацкай літаратуры / В. М. Саўчанка // Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры: манаграфія / М. В. Абабурка, Т. А. Казімірская, В. М. Саўчанка, Т. І. Тарасенка. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. — 248 с. — С. 99–180.
 • Саўчанка, В. М. Архітэктоніка і кампазіцыя літаратурна-мастацкага тэксту з лінгвістычнага пункту погляду / В. М. Саўчанка // Сучасны літаратурна-мастацкі расповед: манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — 260 с. — С. 119–235.
 • Слоўнік лінгвастылістычных і тэксталагічных тэрмінаў / склад.: М. В. Абабурка, Т. А. Казімірская, В. М. Саўчанка. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2012. — 284 с.
 • Мікалай Васільевіч Абабурка : біябібліяграфічны паказальнік : да 75-годдзя з дня нараджэння і 55-годдзя навукова-педагагічнай дзейнасці / аўт.-склад.: С. М. Новікава, В. М.Шаршнёва, І. М. Ячмянёва. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — 52 с. : іл. — (Біябібліяграфія вучоных МДУ імя А. А. Куляшова).
 • Саўчанка, В. М. Беларуская мова: пытанні і заданні для самападрыхтоўкі студэнтаў нефілалагічных факультэтаў: вучэбна-метадычны дапаможнік / В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2002. — 35 с.
 • Саўчанка, В. М. Беларуская мова: прафесійная лексіка: практыкум / В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2005. — 56 с.
 • Саўчанка, В. М. Беларуская мова: зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 80 с.
 • Саўчанка, В. М. Беларуская мова: практыкум / В. М. Саўчанка, С. У. Шакура, Т. М. Шаршнёва. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 156 с.
 • Саўчанка, В. М. Беларуская мова: фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія: зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — 52 с.
 • Саўчанка, В. М. Беларуская лексіка і фразеалогія ў стылістычным аспекце : вучэбна-метадычныя матэрыялы / В. М. Саўчанка. — Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — 68 с.
 • Саўчанка, В. М. Беларуская мова : марфеміка : словаўтварэнне : марфалогія : зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — 84 с.
 • Саўчанка, В. М. Асновы журналістыкі : вучэбна-метадычныя матэрыялы : у 2 ч. — Ч. 1 / Л. Г. Дуктава, В. І. Караткевіч, В. М. Саўчанка. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — 160 с. — С. 98–147.
 • Шаршнёва, В. М. Беларуская мова: практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі / В. М. Шаршнёва, Д. А. Доўгаль, Г. І. Рагаўцова, Т. І. Якубовіч. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2014. — 100 с.
 • Шаршнёва, В. М. Беларуская мова : сінтаксіс : пунктуацыя : зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Шаршнёва. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — 132 с.
 • Шаршнёва, В. М. Сучасная беларуская літаратурная мова : фанетыка : арфаэпія : графіка : арфаграфія : фразеалогія : парэміялогія : практыкум / В. М. Шаршнёва, Т. А. Казімірская. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2016. — 96 с.
 • Саўчанка, В. М. Разнавіднасці перыяду як сінтаксічнай катэгорыі / В. М. Саўчанка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — № 2–3. — С. 139–146.
 • Саўчанка, В. М. Складанае сінтаксічнае цэлае і перыяд як мікратэксты ў макратэксце / В. М. Саўчанка // Веснік БДУ, 2006. — № 1. — С. 53–59.
 • Саўчанка, В. М. Складанае сінтаксічнае цэлае як унутрытэкставая з’ява / В. М. Саўчанка // Роднае слова, 2006. — № 5. — С. 40–43.
 • Саўчанка, В. М. Структурныя асаблівасці абзацаў у літаратурна-мастацкім тэксце / В. М. Саўчанка // Веснік ВДУ, 2007. — № 2. — С. 75–80.
 • Саўчанка, В. М. Прынцыпы вылучэння і размежавання складаных сінтаксічных цэлых у мікра- і макратэксце / Веснік Мазырскага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2010. — № 4 (29). — С. 86–89.
 • Саўчанка, В. М. Выкарыстанне сінсемантычных сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным значэнні (на матэрыяле твораў У. Караткевіча і В. Быкава) / В. М. Саўчанка // Ученые записки УО»ВГУ им. П. М. Машерова», 2011. — Т. 11. — 227 с. — С. 186–190.
 • Саўчанка, В. М Функцыі абзаца ў літаратурна-мастацкім тэксце / В. М. Саўчанка // Вестник ПГУ. — Серия А. Гуманитарные науки. — 2012. — № 10. — С. 105–108.
 • Саўчанка, В. М Кампазіцыйныя прыёмы разгортвання сэнсавых адзінстваў (на матэрыяле твораў беларускай мастацкай літаратуры) / В. М. Саўчанка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — Серыя А. Гуманітарныя навукі. — 2013. — № 2. — С. 70–77.
 • Саўчанка, В. М. Стылістычная функцыя вялікай літары ў паэтычным тэксце / В. М. Саўчанка // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна, 2014. — № 1 (42). — С. 149–153.
 • Шаршнёва, В. М. Структура дыялагічных адзінстваў у літаратурна-мастацкім тэксце  (на матэрыяле твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршнёва // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова, 2015. — № 1 (45). — С. 56–61.
 • Шаршнёва, В. М. Тыпы дыялагічных адзінстваў у літаратурна-мастацкім тэксце (на матэрыяле твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршнёва // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А, Гуманитарные науки : научно-теоретический журнал. — 2015. — № 2. — С. 92–96.
 • Шаршнёва, В. М. Беларускае слова стала сэнсам яго жыцця: Да 75-годдзя Мікалая Абабуркі / В. М. Шаршнёва // Роднае слова. — 2016. — № 4. — С. 31–32.
 • Шаршнёва, В. М. Дыялог як кампанент мастацкага тэксту: функцыянальна-камунікатыўны аспект (на матэрыяле твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршнёва // Веснік БГУ, Серыя 4. — 2016. — № 2. — С. 25–32.
 • Шаршнёва, В. М. Дыялог як кампанент літаратурна-мастацкага тэксту: стылістычны аспект (на матэрыяле твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршнёва // Веснік Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. — 2016. — № 2. — С. 61–67.
 • Саўчанка, В. М. Сістэма лексічных сродкаў міжфразавай сувязі ў літаратурна-мастацкім тэксце (на матэрыяле твораў В. Быкава і У. Караткевіча)» / В. М. Саўчанка // Украіньське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник Киівського національного університету імені Тараса Шевченка. — Умань, 2009.  — Вип. 39. — С. 469–474.
 • Саўчанка, В. М. Спосабы структурнай арганізацыі перыяду ў творчасці А. А. Куляшова / В. М. Саўчанка // Десятые Поливановские чтения: сборник статей по материалам докладов и сообщений конференции. Часть І. (Смоленск, 4–5 октября 2011 года). — Смоленск: Маджента, 2011. — 320 с. — С. 250–254.
 • Шаршнёва, В. М. Асаблівасці абзацавання літаратурна-мастацкага тэксту / В. М. Шаршнёва // Российско-белорусско-украинское пограничье: научное взаимодействие в контексте единого социокультурного пространства : Материалы Международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 23–24 октября 2014 г.). В 2-х ч. Ч. І. Славяноведение в пограничном регионе : Вторые Расторгуевские чтения / Под ред. В. В. Мищенко, В. Н. Пустовойтова, С. Н. Стародубец. — Брянск : ООО «Ладомир», 2014 г. — С. 224–230.
 • Шаршнёва, В. М. Асаблівасці перадачы вуснага маўлення ў літаратурна-мастацкім тэксце: на матэрыяле твораў У. Караткевіча / В. М. Шаршнёва  // Региональные аспекты современных историко-правовых, филолого-культурологических, психолого-педагогических, естественно-научных и экономических исследований: сборник материалов международной научно-практисческой конференции, посвящённой 85-летию Брянского государственного университета им. акад. И. Г. Петровского и 20-летию филиала университета в г. Новозыбкове. г. Новозыбков, Брянская обл., 15–16 октября 2015 г. : В 2-х ч. Ч. 1. / Ред.кол. : В. В. Мищенко, В. Н. Пустовойтов, С. Н. Стародубец. — Брянск : Изд. БГУ, 2015. — С. 314–324 [11].
 • Шаршнёва, В. М. Стылістычныя функцыі паўтору ў стылізаваных дыялагічных адзінствах (на матэрыяле мастацкіх твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршнёва // Духовно-нравственные концепты русской словесности в современной языковой, культурной и образовательной практике Российско-Белорусско-украинского пограничья : Материалы международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 25–26 октября 2016 г.) / Под. ред. С. Н. Стародубец, В. Н. Пустовойтова. — ООО «Новозыбковская типография», 2016. — С. 454–459.
 • Шаршньова, В. М. Віды лексічнага паўтору ў стылізаваных дыялагічных адзінствах (на матэрыяле мастацкіх твораў У. Караткевіча) / В.М. Шаршньова // Компаративні досліджения слов’янских мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. — Випуск 31. — К.: «Освіта Украіни», 2016. — 328 с.  — С. 160–168.
Автор : joomla блоги