Карпечкіна Дзіна Аляксееўна

Кантактная інфармацыя:
кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова»,
вул. Касманаўтаў, 1, к. 247, 212022  г. Магілеў, Рэспубліка Беларусь
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Скончыла філал. фак-т МДУ імя А. А. Куляшова па спец. «беларуская мова і літаратура» і «руская мова і літаратура» (1998). Вучылася ў аспірантуры МДУ імя А. А. Куляшова (пры кафедры беларускай мовы) па спец. «беларуская мова» (з 1999 па 2002 гг.).
Кандыдацкая дысертацыя «Структурна-семантычная характарыстыка сучаснай беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі» (навук. кіраўнік — акадэмік НАН Беларусі, доктар філал. навук праф. А. І. Падлужны) абаронена ў Інстытуце мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі ў 2003 г.
Асістэнт (1998), старшы выкладчык (2003), дацэнт (2005) кафедры беларускай мовы, а з 2015 г. — кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства гісторыка-філалагічнага факультэта МДУ імя А. А. Куляшова.
Усяго індывідуальна і ў сааўтарстве надрукавана больш чым 40 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый. Падрыхтавала 4 лаўрэатаў Рэспубліканскага конкурса студэнцкіх навуковых прац.
З’яўляецца членам Тапанімічнай камісіі пры Магілёўскім гарадскім выканаўчым камітэце.
Узнагароджана Ганаровай граматай Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта за шматгадовую плённую працу, высокае прафесійнае майстэрства, значны асабісты ўклад у навуковыя даследаванні і дасягнутыя поспехі ў навучанні і выхаванні студэнцкай моладзі (2015 г.).

Сфера навуковых інтарэсаў:
Навук.-даслед. спецыялізацыя — сучасная беларуская мова (тэрміналогія, тэрмінаграфія), мова мастацкай літаратуры, дыялектная і літаратурная анамастыка і інш.
Навук.-дыдакт. спецыялізацыя — сучасная беларуская мова, гісторыя беларускай мовы, беларуская дыялекталогія, беларуская літаратурная анамастыка.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 • Гістарычная граматыка беларускай мовы. Пытанні і заданні для самастойнай работы студэнтаў. Ч. І. Метадычныя рэкамендацыі. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. — 24 с.
 • Кантрольныя заданні па курсе «Гістарычная граматыка беларускай мовы». Вучэбна-метадычны дапаможнік. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — 24 с.
 • Гістарычная граматыка беларускай мовы. Пытанні і заданні для самастойнай работы студэнтаў. Ч. ІІ. Метадычныя рэкамендацыі. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — 24 с.
 • Курсавыя і дыпломныя працы па сучаснай навуковай тэрміналогіі. Вучэбна-метадычныя матэрыялы. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — 68 с.
 • Гісторыя беларускай літаратурнай мовы: кантрольныя заданні. Вучэбнае выданне.  — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — 56 с.
 • Структурна-семантычная характарыстыка сучаснай беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі: Автореф. дисс. канд. филол. наук: Д 01.43.01 / Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. — Мн., 2003. — 20 с.
 • Лаўшук, Д. А. Аб полісеміі ў беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі / Д. А. Лаўшук // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — 2000. — № 2–3 (6). — С. 124–127.
 • Лаўшук, Д. А. Структурна-граматычныя асаблівасці беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі / Д. А. Лаўшук // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітар. навук. — 2001. — № 2. — С. 112–116.
 • Лаўшук, Д. А. Прадукцыйнасць суфіксальнага і суфіксальна-складанага спосабаў утварэння сельскагаспадарчых тэрмінаў / Д. А. Лаўшук // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — 2002. — № 2–3 (12). — С. 105–109.
 • Лаўшук, Д. А. Сістэмная арганізацыя нацыянальнай сельскагаспадарчай тэрміналогіі / Д. А. Лаўшук // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — 2008. — № 2–3 (30). — С. 96–100.
 • Лаўшук, Д. А. Асноўныя спосабы кампрэсіі тэрміналагічных намінацый (на матэрыяле сельскагаспадарчай лексікі) / Д. А. Лаўшук, І. М. Ячмянёва // Грані роднага слова: зб. мовазнаўч. навук. арт. (да 80-год. праф. П. У. Сцяцко) / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: М. А. Даніловіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2010. — С. 165–170.
 • Лаўшук, Д. А. Метафарызацыя як прадуктыўны тып семантычнай дэрывацыі (на матэрыяле сельскагаспадарчай лексікі) / Д. А. Лаўшук, А. С. Лаўшук // У ракурсе сучаснага асэнсавання: міжнар. зб. навук. прац : Філалогія. Вып. 5 / пад рэд. А. А. Лаўшук. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — С. 164–169.
 • Лаўшук, Д. А. Асноўныя спосабы выражэння суб’ектыўнай мадальнасці ў рамане К. Чорнага «Бацькаўшчына» / Д. А. Лаўшук, І. М. Ячмянёва // У ракурсе сучаснага асэнсавання: міжнар. зб. навук. прац : Філалогія. Вып. 6 / пад рэд. А. А. Лаўшук. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2013. — С. 135–140.
 • Карпечкіна, Д. А. Словы з эмацыянальна-ацэначнай функцыяй у творах Р. Мурашкі / Д. А. Карпечкіна, І. М. Ячмянёва // Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін: зб. навук. артыкулаў. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — С. 157–161.

Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2020 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь