Рейтинг@Mail.ru

Кантактная інфармацыя:
кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова»,
вуліца Касманаўтаў 1, г. Магілеў, Рэспубліка Беларусь, 212022.
Тэл. сл.: (+375 222 або 8 0222) 28-36-46

Персональный профиль в Академии Google

Біяграфічныя звесткі:
Нарадзілася 21 лістапада 1970 года ў горадзе Орша Віцебскай вобласці ў сям’і служачых. Ў 1987 годзе з сярэбраным медалем скончыла СШ № 17 і паступіла на гістарычны факультэт Магілеўскага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова. Ў 1992 годзе атрымала чырвоны дыплом па спецыяльнасці «гісторыя» з прысваеннем кваліфікацыі «настаўнік гісторыі, сацыяльна-палітычных дысцыплін і савецкага права».
З 1992 года працавала на кафедры расійскай і савецкай гісторыі. Ў 1993–1996 гадах вучылася ў аспіратуры БДУ. 5 верасня 1997 года абараніла кандыдатскую дысертацыю па спецыяльнасці 07.00.09 — Гісторыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання. Тэма кандыдатскай дысертацыі — «Метадалогія гістарычнага даследавання ў працах В. В. Ключэўскага».
Пасля абароны кандыдатскай дысертацыі працавала асістэнтам, а потым старшым выкладчыкам кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі. З 9 сакавіка 1998 года па 15 верасеня 2002 года ў якасці сумяшчальніка кіравала працай аддзела аспірантуры МДУ імя А. А. Куляшова.
Пасля адкрыцця на гістарычным факультэце кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін пачала працаваць на ёй спачатку старшым выкладчыкам, а з 12 студзеня 2005 года — дацентам. Пад час працы на гістарычным факультэце упершыню распрацавала і пачала чытаць студэнтам новыя праграмныя лекцыйныя курсы «Метадалогія гісторыі» і «Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі». На факультэце эканомікі для студэнтаў юрыдычнага аддзялення распрацавала і чытала лекцыйны курс «Гісторыя дзяржавы і права славянскіх народаў».
Працу ў МДУ імя А. А. Куляшова сумяшчала з працай ў іншых навучальных ўстановах. З 1997 па 2005 гады працавала спачатку ў Беларускім камерцыйным інстытуце кіравання, а потым — у Беларускім інстытуце правазнаўства. Чытала лекцыйныя курсы «Гісторыя дзяржавы і права славянскіх народаў», «Гісторыя Беларусі», «Геапалітыка», «Агульная тэорыя дзяржавы і права».

Асноўныя вучэбныя дысцыпліны:
«Метадалогія гісторыі», «Метадалогія гістарычнай навукі», «Матэрыяльная культура сярэднявечнага беларусскага горада», «Гендерная гісторыя: гістарыяграфія і метадалогія», факультатыў «Асновы музеязнаўства і архіўнай справы». На працягу многіх гадоў кіруе педагагічнай, гісторыка-краязнаўчай, архіўна-музейнай, музейна-архіўнай, інфармацыйнай практыкамі студэнтаў дзеннага і завочнага навучання.
Пастаянна працуе куратарам студенцкіх груп. Па выніках 2012–2013 навучальнага года прызнана лепшым куратарам на гістарычным факультэце. На кафедры археалогіі і СГД з’яўляецца рэферэнтам бібліятэкі універсітэта. У верасні 2014 г. абрана на пасаду прафорга гістарычнага факультэта.

Узнагароды:

 • 2004 г. — Ганаровая грамата за вялікую працу па адукацыі і выхаванню студэнтаў і ў сувязі з 70-годдзем утварэння гістарычнага факультэта;
 • 2013 г. — Ганаровая грамата за шматгадовую і плённую вучэбна-метадычную, науковую і выхаваўчую працу па падрыхтоўке высокакваліфікаваных педагагічных кадраў і ў сувязі са 100-годдзем з дня стварэння універсітэта;
 • 2014 г. — Падзяка міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь за шматгадовую плённую навукова-педагагічную дзейнасць, значны асабісты ўклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў і ў сувязі з 80-годдзем з дня заснавання гістарычнага факультэта.


АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 • Трещенок, Я. И. История Беларуси. Часть 1. Досоветский период / науч. ред. Матюшевская М. И. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. — 176 с.
 • Трещенок, Я. И. История Беларуси. Часть 1. Досоветский период — 2-е изд. / науч. ред. Матюшевская М. И. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. — 296 с.
 • История Беларуси: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. В 2 ч. Часть 2./ Я. И. Трещенок, А. А. Воробьев, Н. М. Пурышева, М. И. Матюшевская; под ред. Я. И. Трещенка — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. — С. 153–213.
 • Всемирная история: В 3 ч. Ч. 1. С древнейших времен до конца XVIII в.: Учеб. пособие для учащихся лицеев, гимназий, школ, а также для поступающих в высшие учебные заведения / О. А. Яновский, О. В. Бригадина, П. А. Шупляк и др. — Мн.: ООО «Юнипресс», 2002. — С. 449–468.
 • Матюшевская, М. И. Методологические проблемы исторической науки: методическое пособие к спецкурсу / М. И. Матюшевская — Могилев: Ротапринт МГПИ им. А. A. Кулешова, 1997. — 23 с.
 • Матюшевская, М. И. История государства и права славянских народов: Метод. рекомендации. Ч. 1. История государства и права южных и западных славян / М. И. Матюшевская. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. — 26 с.
 • Матюшевская, М. И. История государства и права славянских народов: Метод. рекомендации.Ч. 2. История государства и права России IX – середины XIX вв. / М. И. Матюшевская. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. — 22 с.
 • Матюшевская, М. И. История государства и права славянских народов: Метод. рекомендации.Ч. 3. История государства и права России середины XIX – начала XXI вв. / М. И. Матюшевская. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. — 22 с.
 • Матюшевская, М. И. Источниковедение истории Беларуси: учеб.-метод. комплекс: в 3 ч. Ч. 1: Материалы законодательства на Беларуси IX–XXI вв. / М. И. Матюшевская. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. — 44 с.
 • Матюшевская, М. И. Источниковедение истории Беларуси: учеб.-метод. комплекс: в 3 ч. Ч. 2: Актовые материалы, материалы делопроизводства, экономико-географические, хозяйственные и статистические описания / М. И. Матюшевская. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. — 40 с.
 • Матюшевская, М. И. Источниковедение истории Беларуси: учеб.-метод. комплекс: в 3 ч. Ч. 3: Летописи и хроники, литературные и публицистические произведения, мемуарная литература, эпистолярные источники и периодическая печать / М. И. Матюшевская. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. — 60 с.
 • Матюшевская, М. И. Проблема исторического факта в научном творчестве В. О. Ключевского / М. И. Матюшевская // Молодые гуманитарии Беларуси / Сб. науч. трудов. — Минск: Изд-во ООО «Красико-принт», 1995.
 • Мацюшэўская, М. І. Праблема навуковага гістарычнага разумення / М. І. Мацюшэўская // Беларускі гістарычны часопіс — 1996. — № 3.
 • Матюшевская, М. И. Методика построения научной модели исторического процесса в трудах В. О. Ключевского/ М. И. Матюшевская // Веснік МДУ ім. А. А. Куляшова — 1999. — № 2–3 (3).
 • Матюшевская, М. И. Дорогами войны (воспоминания Иосифа Ивановича Матюшевского) / М. И. Матюшевская // Живая память о войне. Воспоминания участников и свидетелей событий Великой Отечественной войны. В 2-х кн. Кн. 1. / сост. Ю. М. Бубнов, О. С. Маркасова, А. П. Костеров. — Могилев: УО «МГУП», 2012. — С. 59–70.
 • Дорогами войны. Воспоминания Иосифа Ивановича Матюшевского / Подготовила к публикации М. И. Матюшевская // Живая память о войне. Воспоминания участников и свидетелей Великой Отечественной войны / сост. Ю. М. Бубнов, О. С. Маркасова. — Могилев : МГУП, 2014. — С. 102–113.
 • Матюшевская, М. И. Методы развития визуального мышления учеников в преподавательской работе В. О. Ключевского (к 175-летию со дня рождения ученого) / М. И. Матюшевская // Адукацыя і выхаванне – 2015. — № 12. — С. 64–68.
 • Матюшевская, М. И. «Апология историии» М. Блока в контексте смены парадигм исторической науки ХХ – начала XXI века / М. И. Матюшевская // Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова» : сборник начных трудов. — Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2015. — Т. 20. — С. 67–74.
 • Матюшевская, М. И. Древняя Русь в научно-публицистическом творчестве Г. П. Федотова / М. И. Матюшевская // Исследования по истории Восточной Европы : научный сборник. — Минск : РИВШ, 2015. — Вып. 8. — С. 179–192.
 • Матюшевская, М. И. Творческое наследие В. О. Ключевского в научно-публицистической оценке Г. П. Федотова / М. И. Матюшевская. // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. — 2016. — Т. 8. — № 2. — С. 71–78.
 • Матюшевская, М. И. Геополитические взгляды Г.П. Федотова / М. И. Матюшевская. // Журнал международного права и международных отношений. — 2016. — № 1–2 (76–77). — С. 64–69.
 • Матюшевская, М. И. Оценка научного творчества В.О. Ключевского в российской историографии конца XIX – начала XXI века / М. И. Матюшевская. // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. — 2017. — № 1. — С. 55–61.
 • Матюшевская, М. И. С. И. Михальченко Киевская школа в российской историографии (школа западно-русского права). М. Прометей-Брянск. Изд-во БГПУ. 1996. 186 с. С. И. Михальченко Киевская школа в российской историографии (В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики). М. Прометей-Брянск. Изд-во БГПУ. 1997. 228 с.(II): Рецензия / М. И. Матюшевская // Вопросы истории — 1999. — № 11–12.
 • Матюшевская, М. И. Методология исторического исследования в трудах В. О. Ключевского: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук / М. И. Матюшевская. — Минск: Ротапринт Белгосуниверситета, 1997. — 26 с.
 • Матюшевская, М. И. В. О. Ключевский о сути и предназначении исторической науки / М. И. Матюшевская // Воспитательная работа в высших учебных заведениях: теория, практика, перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, февраль 1997 / Мин-во образования РБ, Гуманитарно-экономический ин-т; Ред. Совет А. Н. Алпеев и др. — Минск: ЗАО «Веды», 1997.
 • Матюшевская, М. И. Методологические принципы анализа историографических источников / М. И. Матюшевская // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання: Матэрыялы да Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, красавік 1998/ Белдзяржуніверсітэт, гістарычны ф-т. — Мінск, 1998.
 • Матюшевская, М. И. Роль историографии в решении актуальных проблем методологии истории / М. И. Матюшевская // Обществоведение в системе современного высшего образования: новые концепции, подходы в теории, методологии и методике преподавания: Республиканская научная конференция, 23 апреля 1999. — Минск: БГПУ им. М. Танка, 1999.
 • Матюшевская, М. И. Историческая память: дочь невежества и мать мудрости? / М. И. Матюшевская // Романовские чтения – 5: сб. трудов Международной науч. конференции. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. — С. 58–59.
 • Матюшевская, М. И. Университеты и государственная власть в трудах Жака Ле Гоффа / М. И. Матюшевская // Романовские чтения – 6 (к 75-летию исторического факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова»): сб. статей Международной науч. конференции. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. — С. 60–61.
 • Матюшевская, М. И. Мемуарная литература Речи Посполитой как исторический источник / М. И. Матюшевская // Романовские чтения – 7: сб. статей Международной науч. конференции. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. — С. 72–74.
 • Матюшевская, М. И., Аленькова, Ю. В. Понимание исторического времени и метода научного исторического познания в античности/ М. И. Матюшевская, Ю. В. Аленькова // Романовские чтения – 8: сб. статей Международной науч. конференции. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. — С. 35–36.
 • Матюшевская, М. И. Университетские исторические школы и их роль в развитии отечественной науки (на примере изучения московской школы историков рубежа 19–20 веков) / М. И. Матюшевская // Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси : к 90-летию создания Института белорусской культуры : материалы Международной научной конференции, Минск, 8–9 декабря 2011 г. / редкол.: А. А. Коваленя [и др.]. — Минск : Белорусская наука, 2012. — С. 635–642.
 • Аленькова, Ю. В., Матюшевская, М. И. Неомифологизм в парадигме современной культуры / Ю. В. Аленькова, М. И. Матюшевская // Романовские чтения – 9: сб. статей Международной науч. Конференции / под общ. ред. Н. М. Пурышевой. — Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. — С. 3–4.
 • Матюшевская, М. И. Проблема изучения типов рациональности в науке XVII–XXI веков в современной методологии истории/ М. И. Матюшевская // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: сб. науч. статей Междунар. научн.-практ. конф., посвященной 100-летию МГУ имени А. А. Кулешова. 18–19 апреля 2013 г. Могилев; МГУ им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. — С. 159–161.
 • Матюшевская, М. И. Учебники по методологии исторического исследования рубежа XIX–XX веков как источники по изучению позитивистского типа рациональности / М. И. Матюшевская // Актуальные проблемы источниковедения: материалы международной научно-практической конференции к 135-летию со дня рождения В. И. Пичеты, Минск-Витебск, 9–11 октября 2013 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: А. Н. Дулов (отв. ред.) [и др.]. — Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2013. — С. 13–16.
 • Матюшевская, М. И. Методы микроистории и устной истории в исследовании событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (на примере изучения биографии ветерана войны Матюшевского Иосифа Ивановича) / М. И. Матюшевская // Studiainternationalia: Материалы II международной научной конференции «Западный регион России в международных отношениях Х–ХХ вв.» 28–30 ноября 2013 г. — Брянск: РИО Брянского государственного университета, 2013. — С. 139–146.
 • Матюшевская, М. И. Роль музеев при проведении музейно-архивной практики студентов исторического факультета учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова» / М. И. Матюшевская // Актуальные проблемы практического обучения [Электронный ресурс] : материалы Международной научно-методической конференции. Могилев, 11 апреля 2014 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. — Могилев : УО «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2014. — С. 118–121.
 • Матюшевская, М. И. Метод социологического портретирования культурного разнообразия в Московской школе историков конца XIX — начала ХХ века / М. И. Матюшевская // Этнічная, моўная і культурная разнастайнасць у сучасным грамадстве : зборнік навуковых прац удзельнікаў Міжнар. навук.- практ. канф., 29–30 мая 2014 г., г. Магілёў / Маг. дзярж. ун-т харч.; уклад. Ш. А. Пушкін; рэдкал.: Ю. М. Бубнаў (адк. рэд.) [і інш.]. — Магілёў: МДУХ, 2014. — С. 151–156.
 • Матюшевская, М. И. Оценка империалистической войны и исторической судьбы Российской Империи в научно-публицистическом творчестве Г. П. Федотова / М. И. Матюшевская // Studiainternationalia: Материалы III международной научной конференции «Западный регион России в международных отношениях Х–ХХ вв.» 2–4 июля 2014 г. — Брянск: ООО «Ладомир», 2014. — С. 252–261.
 • Матюшевская, М. И. Методология истории в средневековье / М. И. Матюшевская // Романовские чтения – 10, посвященные 80-летию со дня основания исторического факультета: сб. статей Международной науч. конференции / под общ. ред. И. В. Шардыко. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. — С. 117–119.
 • Матюшевская, М. И. Отцы и дети трех поколений белорусской семьи в военных конфликтах ХХ века / М. И. Матюшевская // «Судьба детей военной поры: документы, воспоминания, историография» [Текст] : Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне / Курский военно-исторический музей «Юные защитники Родины»; [науч. ред. А. В. Третьяков ; отв. ред. Л. С. Холтобина]. — Курск: ОБУК «Участок оперативной полиграфии», 2015. — С. 77–82.
 • Матюшевская, М. И. Архивы семейной памяти: опыт сравнительного источниковедческого анализа опубликованных воспоминаний о Великой Отечественной войне и устной истории / М. И. Матюшевская // «Великая Победа : история и современность» : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Минск, 14–15 мая 2015 г. / ред. кол.: В. И. Адамушко [и др.]. — Минск : Издатель А. Н. Вараксин, 2015. — С. 381–387.
 • Матюшевская, М. И. История партизанской бригады «Чекист» в воспоминаниях ветеранов Великой Отчественной войны / М. И. Матюшевская // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць : зборнік навуковых прац удзельнікаў IХ Міжнар. навук. канф., 25–26 чэрвеня 2015 г., г. Магілёў / уклад. А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін. — Магілёў: МДУХ, 2015. — С. 236–242.
 • Матюшевская, М. И. Вторая мировая война и ее последствия для России в научно-публицистическом творчестве Г. П. Федотова / М. И. Матюшевская // Studia internationalia: Материалы IV международной научной конференции «Западный регион России в международных отношениях Х–ХХ вв.» 1–3 июля 2015 г. — Брянск: РИО БГУ, 2015. — С. 313–320.
 • Матюшевская, М. И. История интеллектуальной культуры в преподавании курса «Методология истории» в университетах Республики Беларусь / М. И. Матюшевская // Интеллектуальная культура Беларуси : истоки, традиции, методология исследования : мат. Первой межд. науч. конф., г. Минск, 13–14 ноября 2014 г. / Ин-т философии НАН Беларуси. — Минск : Право и экономика, 2015. — С. 283–286.
 • Матюшевская, М. И. Роль семейной памяти и устной истории в современном изучении событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / М. И. Матюшевская // Духовная жизнь российских региональных сообществ : история, традиции, современность : Сборник докладов IV Международной научной конференции — Казань : Изд. Казанского гос. архитект.-строит. ун-та, 2015. — С. 63–69.
 • Матюшевская, М. И. Оценка секуляризации духовной жизни России и ее последствий для общества в творческом наследии Г. П. Федотова / М. И. Матюшевская // Религия и общество – 10 : сборник научных статей / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. — С. 55–57.
 • Матюшевская, М. И. Г. П. Федотов о решении украинского вопроса в Российской империи XIX – начала ХХ века / М. И. Матюшевская // Studia internationalia: Материалы V международной научной конференции «Западный регион России в международных отношениях Х–ХХ вв.» 29 июня – 1 июля 2016 г. — Брянск: РИО Брянского государственного университета, 2016. — С. 141–146.
 • Матюшевская, М. И. Срочная военная служба на эскадренном миноносце «Пламенный», 1964–1967 годы (по воспоминаниям главного старшины Матюшевского И. И.) / М. И. Матюшевская. // Память и время: влияние войн и вооруженных конфликтов ХХ в. на российское общество : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Новороссийск, 12–15 сентября 2016 г.) / отв. ред.: Т. В. Лохова, С. Г. Новиков. — Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. — С. 113–120.
 • Матюшевская, М. И. Преодоление социальных травм Холокоста как задача методологии проведения современных научных исторических исследований / М. И. Матюшевская // Голокост в Україні: академічний, комеморативний та освітній аспекти: материалі Всеукраїнскої наувково-практичної конференції, присвяченої 75-м роковинам трагедії Бабиного Яру. — Харкив: ФОП Тарасенко В. П., 2016. — С. 25–29.
 • Матюшевская, М. И. Роль семьи и духовных ценностей общества в сохранении национальной идентичности и развитии диалога культур / М. И. Матюшевская // «Религия и женщина» : сборник статей международного форума — Караганда : ГУ «Управление по делам религий Карагандинской области», 2016. — С. 30–35.
 • Матюшевская, М. И. Г. П. Федотов о духовной культуре России первой половины ХХ века / М. И. Матюшевская. // Российские региональные сообщества накануне великих потрясений: идеологические конструкты и культурные практики : материалы международного научно-теоретического семинара // Гуманитарные науки в XXI веке – 2016. — № 7. — Электронное научное издание : Учредитель : ФГБОУВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» — Режим доступа : http://humanist21.kgasu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=2
Автор : joomla блоги