Ячмянёва Ірына Мікалаеўна

Кантактная інфармацыя:
кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова»,
вул. Касманаўтаў, 1, к. 247, 212022  г. Магілеў, Рэспубліка Беларусь
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Нарадзілася 29 жніўня 1971 года ў г. Магілёве. У 1993 г. закончыла філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». З 1993 г. працуе на кафедры беларускай мовы (зараз — агульнага і славянскага мовазнаўства) МДПІ (з 1997 г. — МДУ) імя А. А. Куляшова — асістэнтам (1993–2001), старшым выкладчыкам (2001–2005), з 26.10.2005 г. — дацэнтам.
У 1997 г. паступіла і ў 2000 г. закончыла аспірантуру пры кафедры беларускай мовы МДУ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Мовазнаўства». У 2002 г. у ГДУ імя Ф. Скарыны абараніла кандыдацкую дысертацыю «Элементы вусна-гутарковага маўлення ў творах М. Зарэцкага» (навуковы кіраўнік — доктар філалагічных навук М. В. Абабурка). Кандыдат філалагічных навук (2002), дацэнт (2008).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны:
«Сучасная беларуская мова», «Стараславянская мова», «Гісторыя беларускай мовы», «Культура і стылістыка мовы», «Беларускае і агульнае мовазнаўства».

Сфера навуковых інтарэсаў:
Навукова-даследчая спецыялізацыя — лінгвістыка тэксту (мова беларускай мастацкай літаратуры) і інш.
Удзельнічала ў выкананні даследаванняў па заказах Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі «Мова беларускай мастацкай літаратуры» (2005–2007).
Аўтар больш за 50 навуковых публікацый (з іх 10 — у сааўтарстве). Удзельніца больш за 30 навуковых канферэнцый, у тым ліку 15 міжнародных.
Штогод выступае з дакладамі паводле вынікаў НДР на факультэцкіх канферэнцыях, ажыццяўляла навукова-метадычнае кіраўніцтва дакладамі студэнтаў-дыпломнікаў для выступлення на рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў ВНУ Магілёўскай вобласці, праводзіць навуковыя кансультацыі па напісанню конкурсных навукова-даследчых работ сярод навучэнцаў устаноў адукацыі, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 • Ад гутарковай мовы да літаратурна-мастацкага тэксту: Дапаможнік. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. — 116 с. (У сааўт. з Абабуркам М. В.)
 • Беларуская палеаграфія: Вучэбны дапаможнік. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007 — 80 с.
 • Беларуская палеаграфія: Метадычныя рэкамендацыі. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — 16 с.
 • Элементы вусна-гутарковага маўлення ў творах М. Зарэцкага. Аўтарэф. дыс. канд. філал. навук. — Гомель, 2002. — 21 с.
 • Ячмянёва, І. М. Элементы вусна-гутарковага маўлення ў аўтарскай мове Міхася Зарэцкага / І. М. Ячмянёва // Весці Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Ф. Скарыны. — 2000. — № 2 (25), Беларуская мова. — С. 81–86.
 • Ячмянёва, І. М. Пра некаторыя элементы сучаснага вусна-гутарковага маўлення ў творах М. Зарэцкага / І. М. Ячмянёва // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). — 2000. — № 4 (7). — С. 92–97.
 • Ячмянёва, І. М. Гутарковыя сінтаксічныя канструкцыі ў дыялогах твораў М. Зарэцкага / І. М. Ячмянёва // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). — 2002. — № 1 (11). — С. 58–64.
 • Ячмянёва, І. М. Адметнасці канструявання дыялагічнага маўлення ў прозе (на матэрыяле твораў беларускіх  пісьменнікаў 20–30-х гг. ХХ ст.). / І. М. Ячмянёва // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). — 2008. — № 2–3 (30). — С. 101–106.
 • Ячмянёва, І. М. Беларускае слова стала сэнсам яго жыцця: Да 75-годдзя Мікалая Абабуркі / І. М. Ячмянёва // Роднае слова. — 2016. — № 4. — С. 31–32.
 • Ячмянёва, І. М. Элементы вусна-гутарковага маўлення ў творах М. Зарэцкага / І. М. Ячмянёва // Акрыленыя словам: зборнік артыкулаў, успамінаў, падрыхтаваны на аснове матэрыялаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 1999 года. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. — C. 174–176.
 • Ячмянёва, І. М. Асноўныя спосабы кампрэсіі комплексных намінацый (на матэрыяле сельскагаспадарчай тэрміналогіі) / Д. А. Лаўшук, І. М. Ячмянёва // Грані роднага слова: зборнік мовазнаўчых навуковых артыкулаў (да 80-год. праф. П. У. Сцяцко) / ГрДУ імя Я. Купалы, рэдкал.: М. А. Даніловіч (адк. рэд). — Гродна : ГрДу, 2010. — С. 165–170.
 • Ячмянёва, І. М. Саматычныя фразеалагізмы ў раманах І. Чыгрынава / Т. М. Шаршнёва, І. М. Ячмянёва // У ракурсе сучаснага асэнсавання: міжкафедральны зборнік навуковых прац: Філалогія. Вып. 5 / пад рэд. А. А. Лаўшук. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — C. 169–175.
 • Ячмянёва, І. М. Назвы павышэнняў рэльефу ў мікратапаніміі Магілёўшчыны // Романовские чтения – 8: сб. статей Международ. науч. конф. [24 ноября 2011 г. / Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова]. — Могилёв: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — С. 154–156.
 • Ячмянёва, І. М. Асноўныя спосабы выражэння суб’ектыўнай мадальнасці ў рамане К. Чорнага «Бацькаўшчына» / Д. А. Лаўшук, І. М. Ячмянёва // У ракурсе сучаснага асэнсавання: міжнар. зб. навук. Прац : Філалогія. Вып. 6 / пад рэд. А. А. Лаўшук. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2013. — С. 135–140.
 • Ячмянёва, І. М. Словы з эмацыянальна-ацэначнай функцыяй у творах Р. Мурашкі / Д. А. Карпечкіна, І. М. Ячмянёва // Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін : зборнік навуковых артыкулаў / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — С. 157–161.
 • >Ячмянёва, І. М. Дыялектнае слова ў літаратурна-мастацкім творы / І. М. Ячмянёва, // Актуальныя праблемы лінгвістыкі, лінгвастылістыкі і лінгвакультуралогіі: да 75-годдзя з дня нараджэння прафесара М. В. Абабуркі : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, 20 мая 2016 г., г. Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова / пад рэд. В. М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 93–96.
 • Ячмянёва, І. М. Уласнамоўная лексіка як асноўная крыніца фарміравання нацыянальнай сельскагаспадарчай тэрміналогіі / Д. А. Карпечкіна, І. М. Ячмянёва // Международная научная конференция «Региональные аспекты современных историко-филологических, психолого-педагогических и естественнонаучных исследований» (г. Новозыбков, Брянская область, 15–16 октября 2015 г.) / Под. ред. С. Н. Стародубец, В. Н. Пустовойтова. — ООО «Новозыбковская типография». — 2015. — С. 337–346.
 • Ячмянёва, І. М. Роля лексічных дыялектызмаў у літаратурна-мастацкім тэксце (на прыкладзе аповесцяў І. Пташнікава) / І. М. Ячмянёва // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2015 г. : материалы научно-методической конференции (25 января – 4 февраля 2016 г.) / под. ред. Е. К. Сычовой. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. — С. 74–76;
 • Мікалай Васільевіч Абабурка : біябібліяграфічны паказальнік : да 75-годдзя з дня нараджэння і 55-годдзя навукова-педагагічнай дзейнасці / аўт.-склад. : С. М. Новікава, В. М. Шаршнёва, І. М. Ячмянёва. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — 52 с. : іл. — (Біябібліяграфія вучоных МДУ імя А. А. Куляшова).

Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2020 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь