Рейтинг@Mail.ru

Кантактная інфармацыя:
кафедра літаратуры і міжкультурных камунікацый,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова»
вул. Касманаўтаў, 1, к. 250, 212022  г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь.
Тел. сл.: (+375 222 або 8 0222) 23-77-31

Персональный профиль в Академии Google

Біяграфічныя звесткі:
Нарадзілася 27 снежня 1968 г. у п. Вымач Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці. У 1991 г. з адзнакай закончыла філалагічны факультэт МДПІ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «беларуская мова і літаратура». З 1991 па 1993 гг. выкладала беларускую мову і літаратуру ў школах г. Бабруйска і г. Магілёва. З 1993 г. працавала на кафедры беларускай літаратуры МДПІ (з 1997 — МДУ) імя А.А. Куляшова — старшым выкладчыкам (1993–2005), дацэнтам (2005 г. па ц.ч.).
У 1996 г. паступіла і ў 2003 г. закончыла аспірантуру пры кафедры беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка па спецыяльнасці «беларуская літаратура». У 2004 г. пры БДУ абараніла кандыдацкую дысертацыю «Творчасць Сяргея Грахоўскага: асаблівасці ідэйна-мастацкай эвалюцыі» (навуковы кіраўнік — кандыдат філалагічных навук М. Ф. Шаўлоўская). Кандыдат філалагічных навук (2004), дацэнт (2008).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны:
«Гісторыя беларускай літаратуры: 1900–1930 гг.», «Гісторыя беларускай літаратуры: 1931–1956 гг.», «Гісторыя беларускай літаратуры: 1957–2000 гг.», «Сучасны літаратурны працэс», «Методыка выкладання беларускай літаратуры ў сярэдняй школе» і інш.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Гісторыя беларускай літаратуры, сучасны літаратурны працэс, методыка выкладання беларускай літаратуры ў сярэдняй школе і інш.

У перыяд з 2004 па 2014 гг. падрыхтавала 9 прызёраў рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.
Удзельніца больш за 42 навуковых канферэнцый, у тым ліку 26 міжнародных.
Аўтар больш 56 навуковых і навукова-метадычных публікацый.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 • Борбат, Т. І. «У душы я нясу гнеў і жальбу зямлі…» Тэма Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / Т. І. Борбат, М. І. Чмарова // Сёмыя Танкаўскія чытанні. Да 95-годдзя Бел.дзярж.пед.ун-та імя М. Танка: зб.навук.арт. / рэдкал: Г. А. Адамовіч. Д. В. Дзядко, А. У Жардзецкая; адк. рэд. С. С. Шумчык. — Мінск, 2010. — С. 23–27 [5 с.].
 • Борбат, Т. І. Драматургія Сяргея Кавалёва ў кантэксце вобразаў, сюжэтаў і матываў класічнай беларускай і сусветнай літаратуры / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Куляшоўскія чытанні: мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф.: у 2 ч. Ч. 1. (29–30 красавіка 2010 г.). — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. — С. 66–72 [12 с.].
 • Борбат, Т. І. Новы тэндэнцыі ў мастацкім адлюстраванні Другой сусветнай вайны ў рускай прозе 1900–2000 / Т. І. Борбат, М. І. Чмарова // Русский язык в контексте культуры:сб. науч. Статей / под ред. Т. Г. Михальчук. — Могилёв УО «МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. — С. 172–175 [4 с.].
 • Борбат, Т. І. Гутарковыя сродкі выразнасці ў аўтарскім маўленні Кузьмы Чорнага / Т. І. Борбат, І. М. Ячмянёва // Материалы 10 Международной научно-практической конференции «Личность — слово — социум» (29–30 апреля). — Минск, 2010: у 2 ч. / Отв. ред. Т. А. Фалеев. — Минск: Паркус Плюс, 2009. — Ч. 1. — С. 7–12 [6 с.].
 • Борбат, Т. І. Асэнсаванне пытанняў мастацкай творчасці ў спадчыне К. Крапівы 1920 – пачатку 1930-х гадоў / Борбат Т. І., Несцяровіч В. Б. // Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Куляшоўскія чытанні» (27–28 красавіка 2011 г.). — Магілёў, 2011. — С. 32–34 [3 с.].
 • Борбат, Т. І. «У свеце знаюць смутак Лідзіцэ // І Арадур у горкай скрусе…»: мастацкае асэнсаванне тэмы Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / М. І. Чмарава, Т. І. Борбат // У ракурсе сучаснага асэнсавання: зб. навук. прац: Філалогія. Вып. 5. / пад рэд. А. А. Лаўшук. — Магілёў: «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — С. 114–119 [6].
 • Борбат, Т. І. Драма К. Губарэвіча «Брэсцкая крэпасць»: асаблівасці рэпрэзентацыі ваеннай рэчаіснасці / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // Романовские чтения – 8: сб. статей Междунар. науч. конференции. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. — С. 141–143 [5 с.].
 • Борбат, Т. І. Мара і дзеянне ў творчасці Карэла Махі і Ёзафа Фрыча (дзве ўзаемадапаўняльныя праявы чэшскага байранізму) / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте: сб. науч. статей по мат-лам ІІI Междунар. науч. конф. (14–15 окт. 2011 г.) / под. ред. Е. Е. Иванова. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — С. 201–204 [4 с.].
 • Борбат Т. І. Паэма-казка М. Багдановіча «Мушка-зелянушка і камарык — насаты тварык» у кантэксце народнай творчасці / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць: зб. навук. арт. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка., рэдкал.: В. Д. Старычонак, В. А. Вараб’ёва, І.М. Гоўзіч і інш.; адк. рэд. В. Д. Старычонак. — Мінск: БДПУ, 2012. — С. 199–203 [5 с.].
 • Борбат, Т. І. П'еса К. Губарэвіча «Брэсцкі мір» у кантэксце творчасці драматурга / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Куляшоўскія чытанні: Мат-лы междунар. научн.-практ. конф. (26–27 апреля 2012 г.). — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — С. 50–52 [3 с.].
 • Борбат, Т. І. Паэзія Янкі Купалы для дзяцей. / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці: матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1–2 лістап. 2012 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка.; рэдкал.: В. Д. Старычонак, Т. У. Балуш, І. М. Гоўзіч і інш.; адк. рэд. В. Д. Старычонак. — Мінск: БДПУ, 2012. — С. 120–123 [4 с.].
 • Борбат, Т. І. Лексічныя дыялектызмы ў творах І. Пташнікава / Т. І. Борбат, І. М. Ячмянёва // Романовские чтения – 9: сб. статей Международной науч. конф. / под общ. ред. Н. М. Пурышевой. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2013. — С. 122–123.
 • Борбат, Т. І. Спецыфіка мастацкага адлюстравання вясковай рэчаіснасці 1950–1960-х гадоў у драматургічнай спадчыне К. Губарэвіча / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Актуальныя праблемы сучаснай філалогіі і выкладання філалагічных дысцыплін: зборнік навуковых артыкулаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова, 15–16 мая 2013 г., Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — С. 246–249.
 • Борбат, Т. І. Спецыфіка мастацкага адлюстравання рэалій вясковай рэчаіснасці пярэдадня калектывізацыі ў творчасці беларускіх празаікаў другой паловы 1920-х – пачатку 1930-х гадоў / Т. І. Борбат // У ракурсе сучаснага асэнсавання: міжкафедральны зборнік навуковых прац: Філалогія. Вып. 6. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — С. 3–11.
Автор : joomla блоги