Борбат Таццяна Іванаўна

Кантактная інфармацыя:
кафедра славянскай філалогіі,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова»
вул. Касманаўтаў, 1, к. 250, 212022  г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь.
contacts

Агульныя звесткі:
Борбат Таццяна Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. Нарадзілася на Магілёўшчыне.
У 1986 г. з залатым медалём скончыла СШ № 1 г. Чэрыкава.

Адукацыя:
У 1991 г. з адзнакай скончыла філалагічны факультэт МДПІ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура».
У 2003 г. скончыла аспірантуру пры кафедры беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка па спецыяльнасці «Беларуская літаратура».

Вучоная ступень:
Кандыдат філалагічных навук. У 2004 г. у БДУ абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Творчасць Сяргея Грахоўскага: асаблівасці ідэйна-мастацкай эвалюцыі» па спецыяльнасці 10.01.01 — Беларуская літаратура (навуковы кіраўнік — кандыдат філалагічных навук М. Ф. Шаўлоўская).

Вучонае званне:
Дацэнт. У 2008 г. прысвоена вучонае званне дацэнта па спецыяльнасці «Літаратуразнаўства».

Працоўная дзейнасць:
З 1991 па 1993 гг. выкладала беларускую мову і літаратуру ў школах г. Бабруйска і г. Магілёва. З 1993 г. працавала на кафедры беларускай літаратуры МДПІ (з 1997 — МДУ) імя А. А. Куляшова — старшым выкладчыкам (1993–2005), дацэнтам (2005 па 2015 гг.). З 2015 па 2018 гг. — дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, з кастрычніка 2018 г. — загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый. З 1 верасня 2023 года — намеснік дэкана па выхаваўчай рабоце факультэта матэматыкі і прыродазнаўства, з кастрычніка 2023 года — намеснік дэкана па выхаваўчай рабоце гісторыка-філалагічнага факультэта.

Дадатковая адукацыя:
Павышэнне кваліфікацыі на базе ДУА «РІВШ» па праграме «Праектаванне мадэляў кіруемай самастойнай работы студэнтаў» (24.09.2007–05.10.2007).
Павышэнне кваліфікацыі на базе ДУА «РІВШ» па праграме «Інавацыйныя аспекты навучальнага працэсу ў вышэйшай школе» (27.12.2012–04.01.2013).
Павышэнне кваліфікацыі на базе ДУА «РІВШ» па праграме «Праектаванне і рэалізацыя інавацыйных сістэм і тэхналогій ва ўстановах вышэйшай адукацыі» (02–13.10.2017).
Асвоіла адукацыйную праграму навучальных курсаў «Англійская мова: уводна-карэктыўны курс (для выкладчыкаў універсітэта, якія працуюць з замежнымі магістрантамі)» (13–29.05.2021).

Даследчыцкі накірунак:
Гісторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя (у тым ліку i дзiцячай), сучасны літаратурны працэс.

Публікацыі:
Аўтар звыш 90 навуковых і навукова-метадычных публікацый. З іх:
Раздзелы ў вучэбных дапаможніках з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

Раздзелы ў выданні Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі «Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст.»: 

 • Борбат, Т. І. Кастусь Губарэвіч / Т. І. Борбат // Гісторыя беларускай літаратуры ХХст. : У 4-х т-х. Т. кн. 3 / НАН Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. беларуск. культуры, мовы і літ. ; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. — Мінск : Беларуская навука, 2014. — С. 261–286.

Вучэбна-метадычныя выданні:

 • Борбат, Т. І. Метадычныя рэкамендацыі па арганізыцыі самастойнай работы студэнтаў па курсе «Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст.: 1929–1956 гг.» / Т. І. Борбат, І. М. Кульбянкова. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. — 61 с.
 • Борбат, Т. І. Вернутая літаратура : метад. рэк. па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў / Т. І. Борбат. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — 44 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

Артыкулы ў калектыўнай манаграфіі:

 • Борбат, Т. І. «Малая» проза С. Грахоўскага ў люстэрку маральна-этычных праблем // МОВА, ЛІТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР, МИСТЕЦТВО НАРОДІВ СВІТУ : УНІВЕРСАЛЬНЕ Й УНІКАЛЬНЕ : Міжнародний проєкт. Колективна монографія : самостійне електронне видання / Т. П. Беценко, С. А. Шуляк, В. О. Артюх, І. А. Швед, І. П. Мозговий та ін.; за заг. ред. Т. П. Беценко. — Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2021. — С. 184–197.

Удзел у навуковых канферэнцыях:
Удзел у звыш 60 навуковых канферэнцыях (Беларусь, Украіна).

Асноўныя навуковыя вынікі і распрацоўкі:

 • ажыццёўлена сістэмнае даследаванне мастацкай творчасці С. Грахоўскага і яе эвалюцыі, спадчына пісьменніка пададзена як частка духоўнага жыцця краіны, што ў сваю чаргу садзейнічае аб’ектыўнаму асвятленню гісторыка-літаратурнага працэсу 30–90-х гадоў ХХ стагоддзя;
 • праведзены цэласны аналіз праблемна-тэматычнага і мастацка-стылявога развіцця творчасці С. Грахоўскага ў залежнасці ад успрыняцця ім канкрэтнага гістарычнага часу; раскрыта адметнасць стылю пісьменніка, выяўлены і ахарактарызаваны прынцыпы трансфармацыі жанравых мадыфікацый твораў пісьменніка на розных этапах яго літаратурнай дзейнасці;
 • уключаны ў літаратуразнаўчы ўжытак архіўныя матэрыялы, інтэрв’ю з С. Грахоўскім;
 • акрэслены этапы станаўлення творчай індывідуальнасці К. Губарэвіча, пры гэтым вызначаны дамінантныя рысы яго драматургіі, выяўлены жанравыя асаблівасці і раскрыты адметнасці стылю; творчасць пісьменніка асэнсавана ў кантэксце беларускай літаратуры ХХ стагоддзя;
 • выяўлены і даследаваны гістарычныя перадумовы ўзнікнення беларускай дзіцячай літаратуры, фарміраванне традыцый стварэння кніг навучальна-пазнавальнага зместу;
 • даследаваны праблемна-тэматычныя і жанрава-стылёвыя асаблівасці беларускай дзіцячай літаратуры, у прыватнасці творчасці А. Васілевіч, У. Ліпскага, А. Якімовіча і інш.;
 • даследаваны асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай дзіцячай паэзіі на сучасным этапе;
 • выяўлены традыцыі і ахарактарызаваны сучасны стан перыядычнага друку для дзяцей і юнацтва;
 • распрацавана методыка сістэмнага вывучэння паэтычных твораў сучаснай беларускай дзіцячай літаратуры на ўзроўні сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі;
 • распрацавана канцэпцыя выкладання гісторыі беларускай літаратуры (у тым ліку i дзiцячай) у суадносінах з сучаснай метадалогіяй і адукацыйнымі стандартамі, што адлюставана ў ЭВМК:
  «Беларуская дзіцячая літаратура» для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура. Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7142022639 ад 28.05.2020.
  «Гісторыя беларускай літаратуры» («Гісторыя беларускай літаратуры: 1930–1956 гг.») для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура). Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7142022636 ад 28.05.2020.
  «Гісторыя беларускай літаратуры» (раздзел «Гісторыя беларускай літаратуры: 1930–1956 гг.») для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 02 Руская мова і літаратура. Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7141919151 ад 08.07.2019.
  «Дзіцячая літаратура» для студэнтаў спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя. Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7142023885 ад 24.11.2020.
  «Тэорыя літаратуры» для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура. Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7142023879 ад 24.11.2020.
  «Уводзіны ў літаратуразнаўства» для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура. Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7142023887 ад 24.11.2020.
  «Сучасная беларуская літаратура» для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура. Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7142125368 ад 18.04.2021.
  «Беларуская дзіцячая літаратура» для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура. Зацверджаны 10.03.2022.
  «Айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў спецыяльнасці 1-01 01 01 Дашкольная адукацыя (дзённая і завочная формы атрымання адукацы). Зацверджаны 10.03.2022.
  «Сусветная і айчынная дзіцячая літаратура» (раздзел «Айчынная дзіцячая літаратура») для спецыяльнасці спецыяльнасці 1-01 01 01 Дашкольная адукацыя. Зацверджаны 10.03.2022.

Навуковыя інтарэсы:
Гісторыя беларускай літаратуры XX ст., сучасны літаратурны працэс, беларуская дзіцячая літаратура, міжкультурныя камунікацыі і інш.

Грамадская дзейнасць:
Эксперт Дзяржаўнай установы «Беларускі інстытут сістэмнага аналіза і інфармацыйнага забяспячэння навукова-тэхнічнай сферы».

Узнагароды:
Узнагароджана Ганаровай граматай установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова» (2007, 2015).
Ганаровай граматай Галоўнага Упраўлення адукацыі Магілёўскага аблвыканкама (2018).

Выкладчыцкая дзейнасць:
Лектар Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова, Беларусь.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны:
«Гісторыя беларускай літаратуры XX ст.», «Беларуская дзіцячая літаратура», «Сусветная і айчынная дзіцячая літаратура», «Уводзіны ў літаратуразнаўства», «Тэорыя літаратуры».


© 2024 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь